Fransız Devrimi | Fransız İhtilali Sonuçları ve Etkileri

Fransız Devrimi bir diğer adıyla Fransız İhtilali tüm dünya genelinde büyük bir değişime yol açmıştır. İşte Fransız Devrimi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Fransız Devrimi | Fransız İhtilali Sonuçları ve Etkileri

Fransız Devrimi, 1789 yılında başlayan ve 10 yıl süren bir sosyal, politik ve kültürel değişim dönemi idi. Bu devrim, Fransa'daki feudalizmin yıkılmasına, adalet ve eşitliğin hakim olmasına ve halkın söz sahibi olmasına yol açtı. İşte Fransız Devrimi (İhtilali) hakkında ayrıntılı bilgiler.

Fransız Devrimi, İhtilali Nedir?

Fransız Devrimi, İhtilali

Fransız İhtilali, Avrupa ve dünya tarihine damgasını vuran önemli bir olaydır. Devrim, dünya genelinde eşitliğin, adaletin ve halkın güçsüz olanların korunması için çalışan bir hükümet sistemi kurma çabasına yol açtı. Bu devrim aynı zamanda Fransa’nın yapısını ve kültürünü derinden etkilemiş ve Avrupa’daki diğer ülkelerde benzer devrim hareketlerine yol açmıştır.

Fransız İhtilali, Devrimi Tarihi

Fransız Devrimi, İhtilali

Fransız Devrimi öncesindeki ekonomik ve toplumsal yapı, yaygın biçimde "eski rejim" olarak adlandırılır. Devrim öncesi Fransa’da hukuki olarak üç sınıf bulunuyordu: Ayrıcalıklı sınıflar olarak nitelendirilen ruhbanlar ve soylular ile ayrıcalıklı sınıfların dışındaki bütün kesimleri içinde bulunduran "üçüncü zümre"dir.

Soylular, orta çağ feodal beylerinin uzantılarıydılar. Büyük oranda toprak sahibiydiler ve topraklarının gelirleri ile geçinirlerdi. Saray soyluları ve taşra soyluları olarak ikiye ayrılıyorlardı. Tüm soyluların, "kılıç kuşanmak", "çeşitli vergilerden muaf olmak", "feodal haklarından kaynaklanan vergileri köylülerden toplamak" gibi ayrıcalıkları vardı.

Ruhbanlar ise "soylu rahipler" ve "aşağı rahipler" olarak ikiye ayrılıyordu. Fransa’da ekilebilir toprakların yüzde 10’unun mülkiyeti kiliseye aitti. Ayrıca çok geniş toprakların vergisini toplama hakkı da kiliseye verilmişti. Kilisenin bu önemli serveti büyük ölçüde "soylu rahipler"in denetimindeydi.

Devrim arifesinde yaklaşık 25 milyonluk nüfusu olan Fransa’da, ayrıcalıklı sınıfların dışında kalan nüfusun yüzde 97’sini üçüncü zümre oluşturuyordu. Diğerlerinden farklı olarak karmaşık bir yapısı vardı. Üçüncü zümre içinde hala en büyük çoğunluğu köylüler oluşturuyordu. Ancak başta Paris olmak üzere şehirlerde ekonomik olarak güçlü bir burjuva sınıfı (tüccarlar, bankacılar, imalathane sahipleri, serbest meslek sahipleri vb.) ortaya çıkmıştı.

Geleneksel esnaf ve zanaatkarların yanı sıra Sanayi Devrimi’nin etkisiyle, şehirlerde kol gücüyle çalışan işçi sınıfı da üçüncü zümrenin önemli bir bileşeni olarak belirmeye başlamıştı. Üçüncü zümre içinde, ekonomik olarak güçlü olan sınıf burjuvaziydi. Toplum içinde gerek ekonomik açıdan gerek bilgi olarak üstün olan bu sınıf, ruhbanların ve soyluların hukuksal ve siyasal ayrıcalıklarına karşı çıkıyordu. Ekonomik güçlerine paralel olarak siyasal yaşamda da söz hakkı istiyorlardı.

Fransız Devrimin Nedenleri

Fransız Devrimi, İhtilali

Kuşkusuz Fransız Devrimi gibi büyük bir tarihsel olayın çok karmaşık ve iç içe geçmiş nedenleri vardı. Tarihçiler hala siyasal ve toplumsal nedenler üzerinde çeşitli tartışmalar yürütmektedir.

1. Aydınlanma Süreci

Her şeyden önce Fransız Devrimi’nde Aydınlanma düşüncesinin etkisi oldukça güçlüydü. Fransız devriminin düşünsel zeminin ortaya çıkmasında Aydınlanma Çağı düşünürlerinin önemli bir rolü oldu. Sanayi Devrimi’yle birlikte teknik alanda yaşanan buluşlar, yeni düşüncelerin yeşermesine de neden oluyordu.

2. Eşitlik, Özgürlük ve Kardeşlik Kavramları

Devrim sürecinin ana sloganları haline gelecek olan "eşitlik", "özgürlük", "kardeşlik" gibi kavramlar, bu yazarların kaleminden geniş kitleye ulaşıyordu. Başta Fransa olmak üzere Avrupa’nın mutlakçı hükümdarlarının egemenlikleri altındaki toplumları diledikleri gibi yönetmeleri giderek güçleşiyordu.

3. Fransa İngiltere Rekabeti

Fransız Devrimi’nin önemli nedenlerinden biri de İngiltere ile Fransa arasındaki rekabetti. 18. yüzyıl içinde İngiltere ve Fransa, Sanayi Devrimi’nin de etkisiyle, Avrupa’da büyük iktisadi güçler olarak ortaya çıktılar. 1688-1783 yılları arasında İngiltere ve Fransa arasında uzun süren dört savaş yaşandı. Maddi kaynaklarının önemli bir kısmını İngiltere ile rekabete harcayan Fransa’da kısa sürede ülke maliyesi önemli bir krizle karşı karşıya kaldı. Fransız Devrimi’nin görünürdeki en önemli nedenlerinden bir diğeri ise Kuzey Amerika’daki İngiliz kolonilerinin bağımsızlıklarını kazanmasıydı.

Fransız Devrimi, İhtilali Sonuçları

Fransız Devrimi, İhtilali

Dünya tarihini ve toplumlarını değiştiren önemli bir olay olan Fransız ihtilalinin çeşitli sonuçları bulunmaktadır. İşte detaylar;

  • Monarşik rejimlerin yıkılmasına, sosyal adalet ve eşitliğin öneminin vurgulanmasına yol açtı.
  • Sanat, edebiyat ve kültür alanlarında yeniliklere yol açtı.
  • Monarşik rejimleri ve feudal sınıfları yıktı ve Fransa'yı bir cumhuriyet haline getirdi.
  • Avrupa ülkelerinde de demokratik ideal ve ilkelerin yayılmasına yol açtı.
  • Fransa'nın dünyadaki rolünü ve gücünü de değiştirdi.
  • Sosyal adalet ve eşitliğin önemini vurguladı.
  • Devrim, tüm halkın eşit haklara sahip olduğunu ve sosyal sınıflar arasındaki ayrımın kaldırılması gerektiğini ortaya koydu.
  • Dünyadaki diğer devrim hareketlerine de ilham verdi.
  • Devrim, sanatçıların ve yazarların dünyayı ve insanları farklı bir şekilde görmelerine neden oldu.
  • Devrim aynı zamanda Fransız kültürünün gelişmesine de katkıda bulundu.

Fransız Devriminin Başlangıç Süreci

Fransız Devrimi, İhtilali

Mali krizi aşabilmek için yeni vergiler koymak isteyen kral XVI. Louis, soyluların ayrıcalıklarının bir kısmını elinden alan yeni vergilere direnmesi üzerine, toplumun diğer kesimlerinden destek alabilmek amacıyla, 1614 yılından beri toplanmayan Genel Meclislerin toplanacağını ilan etti. Seçimlerin ardından 4 Mayıs 1789’da Genel Meclisler açıldı. Açılış ile birlikte ilk anlaşmazlık da ortaya çıktı.

Fransa’da siyasal yapı artık ikiye bölünmüştü: Bir yanda Kral, soylular ve Kilise, diğer yanda burjuvazi ve geniş bir halk kesimi. Kralın "Kurucu Meclisi" dağıtmasını engellemek için sokaklara dökülen halk, 14 Temmuz’da, askerlerle girdikleri çatışmalar sırasında monarşinin sembolü olan Bastille hapishanesini ele geçirdiler. Yeni bir belediye meclisi kurularak Paris’in idaresi ele geçirildi.

Temmuz ayının sonlarında ise ayaklanan köylüler, soyluların şatolarını yağmalamaya, soyluların köylüler üzerindeki vergi ve angarya haklarını belgeleyen evrakları yakmaya başladılar. "Büyük Korku" olarak anılan bu dönem toprak sahiplerini dehşet içinde bıraktı. "Kurucu Meclis"in en önemli eylemi 26 Ağustos 1789’da "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi"ni ilan etmesi oldu.

"İnsanlar hukuk bakımından özgür ve eşit doğarlar ve öyle kalırlar" maddesiyle başlayan bildirge, Aydınlanma düşünürlerinin görüşlerini, özellikle de doğal haklar, eşitlik ve vatandaşlık haklarını ilan ediyordu. Bildirge ayrıca yaşama, özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnme haklarını insanın doğal ve zaman aşımına uğramaz hakları olarak ilan ediyordu.

Ancak, "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi"nin uygulamaları bütün yurttaşlara eşit olarak yansımadı. "Kurucu Meclis"in, Fransa’daki toprakların önemli bir kısmını elinde tutan Kilise’nin topraklarına bedeli karşısında el koyma kararı, nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan yoksul köylülere yaramadı çünkü bedeli ödeyecek paraları yoktu.

Bir başka kararla işçi sendikaları ve her tür grev yasaklanıyordu. Fransız Devrimi, devrimi gerçekleştiren toplumsal sınıflar içinden burjuvazinin (orta sınıfın) çıkarına göre biçimlenmeye başlamıştı.

Fransız Devriminin Dünya Üzerindeki Etkileri

Fransız Devrimi, İhtilali

Fransız Devrimi, 1789 yılında başlayan ve 10 yıl süren bir sosyal, politik ve kültürel değişim dönemi idi. Bu devrim, Fransa'da feudalizmin yıkılmasına, adalet ve eşitliğin hakim olmasına ve halkın söz sahibi olmasına yol açtı. Fransız Devrimi, Avrupa ülkeleri ve dünya üzerinde önemli etkiler bıraktı.

Avrupa ülkeleri, Fransız Devrimi'nin demokratik ideal ve ilkelerine hayran kaldı ve bu devrimin yayılmasına çalıştılar. Ancak, Fransız Devrimi'nin getirdiği kaos ve kargaşa, Avrupa monarşilerinin endişelerini artırdı. Bu endişeler, Avrupa ülkeleri arasında devrimlere ve sosyal çatışmalara neden oldu. 1848 yılında, birçok Avrupa ülkesinde yapılan devrim hareketleri, Fransız Devrimi'nin etkilerini gösterdi.

Fransız Devrimi aynı zamanda dünya ülkeleri üzerinde de etkiler bıraktı. Devrim, dünyadaki diğer monarşik rejimleri ve sömürgeci güçleri tedirgin etti. Bu devrim, dünya ülkelerinin siyasi ve sosyal yapılarını değiştirmeyi amaçlayan devrim hareketlerine ilham verdi. Örneğin, Latin Amerika ülkeleri, Fransız Devrimi'nin fikirlerinden ilham alarak kendi bağımsızlık mücadelelerini başlattılar.

Fransız Devrimi'nin Osmanlı'ya Etkileri

Fransız Devrimi, İhtilali

Fransız Devrimi, Avrupa ve dünya ülkeleri gibi Osmanlı İmparatorluğu'nu da etkiledi. Devrim, Osmanlı toplumlarının sosyal, politik ve ekonomik yapısını değiştirdi ve böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sürecini hızlandırdı.

Fransız Devrimi, Osmanlı İmparatorluğu'nda liberalleşme ve demokratikleşme hareketlerini tetikledi. Devrimin etkisi, Osmanlı toplumlarındaki sosyal ve politik düzenleme isteklerini artırdı ve böylece Osmanlı İmparatorluğu'nda reformlar yapılması için baskı oluştu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik yapısını da etkiledi. Devrim, Osmanlı İmparatorluğu'nda yenilikçi ekonomik düşüncelerin ve uygulamaların yayılmasına neden oldu. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun sanayileşmesi ve ekonomik modernleşmesi için önemli bir adım oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En Kanlı DevrimlerDevrim Nedir?

Sosyal adalet ve eşitliğin önemini vurguladı. Devrim, Osmanlı toplumlarındaki eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin giderilmesi gerektiğini ortaya koydu. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nda sosyal reformlar yapılması için bir gerekçe oldu.

Fransız Devrimi ne zaman gerçekleşti?

Fransız Devrimi, 1789 yılında başladı ve 1799 yılına kadar sürdü.

Fransız Devrimi neden gerçekleşti?

Fransız Devrimi, Fransa'nın sosyal, ekonomik ve politik sorunları, yüksek vergiler, yoksulluk, adaletsizlik, sınıf ayrımı ve hükümdarın zayıf yönetimi gibi nedenlerin birleşmesi sonucu gerçekleşti.

Fransız İhtilali kimler tarafından yapıldı?

Fransız Devrimi, Fransız halkı tarafından yapıldı. Özellikle orta sınıf ve burjuva tarafından öncülük edildi.

Fransız Devrimi ne tür sonuçları oldu?

Fransız Devrimi, Fransa'da hükümdarın ve aristokratların yönetiminden kalkması, Fransız Monarşisi'nin sona ermesi, halkın yönetimi altına alınması, eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin ilan edilmesi gibi sonuçları oldu. Aynı zamanda, Fransız Devrimi, Avrupa ve dünya ülkelerine de yayıldı ve demokrasi, liberalleşme ve sosyal adalet hareketlerinin tetiklenmesine neden oldu.

Fransız Devrimi'nin etkileri nelerdir?

Fransız Devrimi, Avrupa ve dünya ülkelerinde demokrasi, liberalleşme ve sosyal adalet hareketlerinin tetiklenmesine neden oldu. Aynı zamanda, Fransız Devrimi, Avrupa ve dünya tarihinde sınıf, cinsiyet ve etnik ayrımların kaldırılması yolunda atılan önemli bir adım oldu.

İlgili Haberler
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.