Sabahları Okunan 18 Dua ve Sure & Arapça Türkçe Okunuşları

Sabah duaları, sabah ilk uyandığınızda o güne uyanışınıza şükretmek için okunan dualardır. İşte sabahları okuyabileceğiniz en iyi sureler ve dualar...
Sabahları Okunan 18 Dua ve Sure & Arapça Türkçe Okunuşları

Sabah Uyandığınızda Okuyabileceğiniz Dualar ve Sureler

Sabah uyandığımız zaman ilk duamız, besmele olmalıdır. Her işe başlarken besmele ile başlamak gibi, sabahları okunacak ilk dua Bismillahirrahmanirrahim’dir. Sabah kalkarken Allahım senin adınla kalkıyorum dediğimiz zaman ilk duayı yapmış oluyoruz, bu duayla Rabbimize sığınıyor ve onun koruması altına giriyoruz. Her insanın beklenti ve isteklerinin farklı olması gibi dualar da farklı olur, her insan kendi gönlünce Rabbine dua edebilir. Bu içeriğimizde sabah okunabilecek dualar, Arapça Türkçe okunuşlarına ve Türkçe meallerine yer vereceğiz.

1. Sabah Duası

Sabah Okunacak Dualar

Sabah Duası Türkçe Okunuşu: Elhamdulillahi vahdehü vessaletü vesselamü ala men leniyye bagdehu.

Sabah Duası Türkçe Meali: “Hamd, yalnızca Allah’adır. Salât ve selâm, kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.”

2. Bakara Suresi (255)

Sabah Okunacak Dualar

Bakara Suresi 255. Ayet Türkçe Okunuşu: Allahu la ileha illa hüvel hayyul kayyum, la te'huzuhu sinetüv ve la nevm lehu ma fissemavati ve ma fil arz, men zellizi yeşfe'u indehu illa bi iznih, ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yuhidune bi şey'in min ilmihi illa bi ma şa'e vesia' kürsiyyühüs semavati vel arz ve la yeuduhu hifzuhuma vehüvel aliyyül azim.

Bakara Suresi 255. Ayet Türkçe Meali: “Allah, O’ndan başka hak ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, Hayy, Kayyûm’dur (her an yarattıklarınızı gözetleyendir).Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur.O’nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini, işleyeceklerini bilir. O’nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Göklerin ve yerin gözetilmesi O’na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür.”

3. İhlas Suresi

Sabah Okunacak Dualar

İhlas Suresi Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, kul huvallul ehad, allahussamed, lem yelid velem yuled, velem ye künlehü küfüven ehad.

İhlas Suresi Türkçe Meali: Bismillahirrahmânirrahîm “De ki: O Allah birdir. Allah Samed’dir, (her şeyden müstağnidir ve her şey O’na muhtaçtır).O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İhlas Suresi Anlamı

4. Felak Suresi

Sabah Okunacak Dualar

Felak Suresi Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresi Türkçe Meali: Bismillahirrahmânirrahîm “De ki: Yarattıklarının şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasetçilerin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Felak Suresi Anlamı

5. Nas Suresi

Sabah Okunacak Dualar

Nas Suresi Türkçe Okunuşu: Kul e'ûzü birabbinnâs, Melikinnâs, İlâhinnâs, Min şerrilvesvâsilhannâs, Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti vennâs.

Nas Suresi Türkçe Meali: Bismillahirrahmânirrahîm “De ki: İnsanlar ve cinlerden olup insanların göğüslerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Rabbi, insanların hükümdârı ve insanların ilahı olan Allah’a sığınırım.”

6. Sabah Duası 2

Sabah Okunacak Dualar

Sabah Duası 2 Türkçe Okunuşu: Asbahnâ ve asbahal-mülkü lillâh, vel-hamdü lillâh, lâ ilâhe illâllâhü vahdehu lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Rabbi es’elüke hayra mâ fî hâzihil-leyleti- ve hayra mâ ba’dehâ ve eûzü bike min şerri mâ fî hâzihil-leyleti- ve şerri mâ ba’dehâ. Rabbi eûzü bike minel-keseli ve sûil- kiberi, eûzü bike min azabinnâri ve azâbil- kabri,”

Sabah Duası 2 Türkçe Meali: “Mülk, devamlı Allah’a âit bir halde sabahladık. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir. Rabbim! Senden bu günde ve bu günden sonra iyiliklerini isterim; bu günün şerrinden ve bu günden sonra (meydana gelecek olan) şerden de sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten ve (aklını yitirmek ve bunamak gibi) kötü yaşlılıktan sana sığınırım. Rabbim! Cehennem ve kabir azabından sana sığınırım.”

7. Sabah Duası 3

Sabah Okunacak Dualar

Sabah Duası 3 Türkçe Okunuşu: Allah(c.c.)ümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.

Sabah Duası 3 Türkçe Meali: “Allahım! Senin (nimetin, koruman ve zikrin) ile sabahlarız ve senin (nimetin, koruman ve zikrin) ile akşamlarız. Senin yardımınla yaşar ve senin yardımınla ölürüz. Ve (kıyâmet günü) dönüş, yalnızca sanadır.”

8. Seyyidül İstiğfar Duası

Sabah Okunacak Dualar

Seyyidül İstiğfar Duası Türkçe Okunuşu: Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûu leke bi-ni’metike aleyye ve ebûu bi-zenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente.”

Seyyidül İstiğfar Duası Türkçe Meali: “Allahım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka hak ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz (ulûhiyetini ve vahdâniyetini itiraf etme sözü) üzereyim.Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım.Üzerimdeki nimetini itiraf ediyorum.İşlediğim günahlarımı kabul ediyorum.Beni bağışla. Zirâ günahları ancak sen bağışlarsın.”

9. Sabah Duası 4

Sabah Okunacak Dualar

Sabah Duası 4 Türkçe Okunuşu: Allâhümme innî asbahtü üşhidüke ve üşhidü hamelete arşike ve melâiketeke ve cemîa halqıke enneke entellâhu lâ ilâhe illa ente ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlük. (Akşam) Allâhümme innî emseytü üşhidüke ve üşhidü hamelete arşike ve melâiketeke ve cemîa halqıke enneke entellâhu lâ ilâhe illa ente ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlük.

Sabah Duası 4 Türkçe Meali: “Allahım! Senin, senden başka hak ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in de senin kulun ve elçin olduğuna; Seni, senin arşını taşıyanları, meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım.”

10. Şükür Duası

Sabah Okunacak Dualar

Şükür Duası Türkçe Okunuşu: Allahümme mâ esbaha bî min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerike leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükür)

Şükür Duası Türkçe Meali: “Allahım! Benim veya kullarından birisinin yanında sabaha çıkan her nimet, yalnızca sendendir. Senin ortağın yoktur. Hamd, yalnızca sanadır. Şükür de sanadır.”

11. Şifa Duası

Sabah Okunacak Dualar

Şifa Duası Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. “Allahümme afini fi bedeni.Allahümme afini fi sem’i.Allahümme afini fi basari.La ilahe İlla ente.

Şifa Duası Türkçe Meali: “Allahım! Bedenime âfiyet ver. Allahım! Kulağıma âfiyet ver. Allahım! Gözüme âfiyet ver. Senden başka hak ilah yoktur. Allahım! Küfürden ve fakirlik-ten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Senden başka hak ilah yoktur.”

12. Hasbiyallahu Duası

Sabah Okunacak Dualar

Hasbiyallahu Duası Türkçe Okunuşu: Hasbiyalluhu lailahe illahü aleyhi tevekkeltü, ve hüve rabbil arşil azim.

Hasbiyallahu Duası Türkçe Meali: “Allah bana yeter. O’ndan başka hak ilah yoktur. Ben, yalnızca O’na tevekkül ettim. O, yüce arşın Rabbidir.”

13. Sabah Duası 5

Sabah Okunacak Dualar

Sabah Duası 5 Türkçe Okunuşu: Allahumme inni es’elükel âfiyete fiddünya vel âhireti, Allahumme innî es’elükel afve vel afiyete fi dîni ve dünyaye ve ehli ve mâli, Allahumme’stür avrâti ve âmin rev’âti, Allahummâhfazni min beyni yedeyye ve min halfî ve an yeminî ve an şimâli ve min fevki, ve eûzü bi azametike en uğtâle min tahtî, Allahumme ağnîni bil ilmi ve zeyyinni bil hilmi ve kerrimni bittakvâ ve cemmilnî bil afîyeti.

Sabah Duası 5 Türkçe Meali: “Allahım! Dünya ve âhirette senden af ve âfiyet dilerim. Allahım! Dinim, dünyam, âilem ve malım hakkında senden af ve âfiyet dilerim. Allahım! Ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl.Allahım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelecek belâlara karşı) koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım.”

14. Sabah Duası 6

Sabah Okunacak Dualar

Sabah Duası 6 Türkçe Okunuşu: Allahümme alimel ğaybi veşşehadeti fatıressemavati vel arz, rabbi külli şey'in ve melikehü, eşhedü enla ilehe illa ente, euzubike min şerrin nefsihimin şerri eşşeydani ve şirkihi ve en aktar fe a'li nefsi su'e ev ecruhu ila müslim.

Sabah Duası 6 Türkçe Meali: “Gizli ve âşikarı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı Allahım! Her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka hak ilah olmadığına şehâdet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkinin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya o kötülüğü bir müslümana götürmekten sana sığınırım.”

15. Bismillahillezi Le Yedurru Duası

Sabah Okunacak Dualar

Bismillahillezi Le Yedurru Duası Türkçe Okunuşu: Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim’dir.

Bismillahillezi Le Yedurru Duası Türkçe Meali: “İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremediği Allah’ın adıyla (sığınırım). O, hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir.”

16. Sabah Duası 7

Sabah Okunacak Dualar

Sabah Duası 7 Türkçe Okunuşu: Razitu billahi rabba, ve bil islami dine ve muhammedin sallallahu aleyhi vesselame nebiyye.

Sabah Duası 7 Türkçe Meali: “Rab olarak Allah’tan, dîn olarak İslam’dan, nebi olarak Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’den râzı oldum.”

17. Ya Hayyu Ya Kuyyum Duası

Sabah Okunacak Dualar

Ya Hayyu Ya Kuyyum Duası Türkçe Okunuşu: Birahmetike esteğisü fe'aslihlî şe'ni kûllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsi darfete aynin..

Ya Hayyu Ya Kuyyum Duası Türkçe Meali: “Ya Hayy, Ya Kayyûm! Senin rahmetinle yardım dilerim. Bütün işlerimi düzelt ve göz açıp kapayınca kadar -bile olsa- beni nefsime bırakma.”

18. Sabah Duası 8

Sabah Okunacak Dualar

Sabah Duası 8 Türkçe Okunuşu: Esbahnâ ve esbahal’mülkü lillâhi rabbil’âlemîn, Allâhümme innî es’elüke hayre hâzel’yevmi fethahû ve nasrahû ve nûrehû ve bereketehû ve hüdâhu ve eûzü bike min şerri mâ fîhi ve şerri mâ ba’dehû.

Sabah Duası 8 Türkçe Meali: “Mülk, Âlemlerin Rabbi Allah’a devamlı âit bir halde sabahladık. Allahım! Senden bu günün iyiliğini, zaferini, (ilim ve amelde muvaffak olmak sûretiyle) nûrunu, (kolay helal rızık kazanmak sûretiyle) bere-ketini ve hidâyetini dilerim.Onda ve sonrasındaki şerden de sana sığınırım.”

Her sabah hangi sure okunmalı?

Peygamber efendimiz her sabah Haşr suresinin son üç ayetinin okunması gerektiğini söylemiştir. Peygamber efendimiz tarafından, her sabah Haşr suresinin son üç ayetini okuyana meleklerin dua ettiğini ve Allah'ın kendisine 70 bin melek vekil kılındığı iletilmiştir.

Sabah uyandığında hangi dua okunur?

Sabah uyanır uyanmaz okunması gereken dualar arasında ''Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur" yer almaktadır. Bu sabah duasının anlamı ise, "Allah'ım senin yardımınla sabaha ulaştık, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımın sayesinde diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve varış sanadır." şeklindedir.

YORUMLAR (10)
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
10 Yorum