Kenzül Arş Duası Nedir? Faziletleri Nelerdir? Türkçe Okunuşu

Bu içeriğimizde sırlarla dolu olduğuna inanılan Kenzül Arş duasının Arapça, Türkçe yazımı, okunuşu ve niçin okunması gerektiğine yer verdik...
Kenzül Arş Duası Nedir? Faziletleri Nelerdir? Türkçe Okunuşu

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş duasının anlamı ve faziletleri hakkında detaylı bilgiler paylaştığımız bu içeriğimizde duanın Türkçe ve Arapça okunuşlarına da yer verdik. Ayrıca bu duanın hangi sebeple kaç defa okunacağına dair bilgilere de içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Bu duada Allah'ın sırlı isimlerinin hürmetinden söz eden bazı cümleler geçmektedir. İşte bu sırlar ve maneviyat sayesinde huzura erdiren Kenzül Arş duasının; Türkçe meali, anlamı, arapça yazılışı, kaç defa okunması gerektiği ve faziletleri hakkında bilgiler...

Kenzül Arş Duası Nedir?

Kenzül Arş duası insanların başına gelen her türlü darlık, hastalık, garabet, felaket ve şer gibi kötülüklerin def-i, dilek ve isteklerin kabulü için okunan faziletli bir duadır. Kenzül Arş duasının içerisinde Kuran-ı Kerim'den ayetler ve peygamber efendimizin hadislerinden kısımlar bulunmaktadır. Buda duanın faziletli ve manevi değerin yüksek olduğunu göstermektedir.

Kenzül Arş Duasını Niçin Okunur?

Kenzül Arş duası her birey okuması gereken çok güzel ve manevi bir duadır. Kenzül Arş duası alimlere göre tüm içtenlikle ve teslimiyetle okunduğu zaman mutlaka işe yaramaktadır. Ayrıca Kenzül Arş kitabı da alınıp okunmalıdır. İç dünyasında sıkıntılar yaşayan kişiler bu duayı okuyarak kısa süre içerisinde huzur bulacaklardır. İşte Kenzül arş duasının niçin okunması gerektiği sorusunun cevabı...

1. Hayatta hep isteyip sahip olamadığımız ev, araba ve iş hayatında başarılı olma gibi hayallerin gerçekleşmesi için okunmalıdır.
2. Sağlık sorunu yaşayanlar Kenzül Arş duasını okuyarak şifa bulabilir. Kişi en kısa sürede Allah nasip ederse sağlığına kavuşacaktır.
3. Yaşadığınız olaylardan olumsuz etkilenen, depresyona giren kişilerin Kenzül Arş duası okuyup huzura kavuştuğu görülmüştür.
4. Sevdiğine kavuşmak isteyip kavuşamayanlar da Kenzül Arş duasını okuyabilirler. Kişi bu duayı okursa onu tüm kalbiyle sever ve ona bağlanır. Sevdiğini olduğundan daha güzel veya yakışıklı görürler.
5. Sınavda başarılı olmak isteyip stres yaşayanlar veya heyecanlanan kişiler de bu duayı okuyabilirler. Sınav esnasında tam konsantre olup sınavına odaklanabilirler.

Kenzül Arş Duası Türkçe Okunuşu

Oldukça uzun bir dua olan Kenzül Arş duasının Türkçe okunuşa arapça okuyamayanlar için içeriğimizde yer verdik. İşte kenzül arş duasının Türkçe yazılışı ve okunuşu...

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.

La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.

Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke

alettûri aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe

razaktehel cennete aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Kenzül Arş Duası Türkçe Anlamı (Meali)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabliğnin ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in (a.s.) kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in (a.s.) kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in (a.s.) alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in (a.s.) avucunda yazılı ismin hürmetine ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine ve Âdem’in (a.s.) senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in (a.s.) sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim (a.s.) ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail (a.s.) kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak (a.s.) hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud (a.s.) hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup (a.s.) sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman (a.s.) hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyüp (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa (a.s.) hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavun’un karısı Asiye (a.s.) sana hangi isminle seslendi de sen onu Cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır (a.s.) hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed (s.a.v.) sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah, Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.), ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın. Âmin.

Kenzül Arş Duasının Arapça Yazılışı

Kenzül Arş duası, oldukça uzun bir duadır. Duanın Arapça yazılışını aşağıda bulabilirsiniz;

01-095.webp

Kenzül Arş Duası Sahih midir? Kenzül Arş Duası Kesin Kabul Olur Mu?

Diyanet kaynaklarına göre Kenzül arş duası sahih bir kaynakta yer almamaktadır. Kenzül arş duası hakkında söylenen “Kim bu duayı okursa istediğini elde edecektir” gibi söylemlere inanmak gerçekçi değildir. Bunun dışında, Kenzül Arş duasını okumak, anlamak ve dinlemek herhangi bir bir sakınca doğurmamaktadır. İslami inançlara göre dua edenin ve duanın sahibi Allah'tır. Kalpten edilen her dua Allah'ın nazarında değerlidir ve kabul olup olmayacağını yalnızca Allah bilir.

Kenzül Arş Duasının Faziletleri Nelerdir?

Kim ki Fatiha’yı, İhlas Suresi’ni, Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahü Teâla o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur. Kim ki iki rekât namaz kılıp her rekâtında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur. Kenzül Arş duasının fazileti ve sırları sayılamayacak kadar çoktur.”

Kenzül Arş duasının faziletleri konusunda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed S.A.V şöyle buyurmuştur;

1. -Cebrail bana dedi ki: “Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah´u Teâla onu, kıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak haşr eder.
2. Hatta bütün insanlar onu, bir peygamber veya melek sanırlar.
3. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.
4. Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir.
5. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer.
6. Onun günahı denizlerden suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş(nafile)hac ve bin umre sevabı yazar.
7. Korkan kimse olursa, Allah onu onu korktuğundan emin kılar.
8. Susayan kimse okursa, Allah onun susuzluğunu giderir.
9. Aç olan okursa, giyindirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur, dünya ve yahut ahiret ihtiyaçlarından okursa Allah istediğini verir.
10. Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa, Allah onların şerrinden korur ve Allah´ın mahlûkatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder.
11. Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz.
12. Eğer onu hasta olan yazan üzerinde taşırsa iyileşir.
13. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder.
14. Cinden, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur.
15. Kayıp ise ailesine sağ, salim kavuşur: Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler.
16. Ömrü bereketli olur.
17. Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselamı rüyasında görür

Kenzül Arş Duası Okuyup Fayda Görenlerin Yorumları

? Selamın aleyküm bu mubarek dua gerçekten samimiyetle 2 rekat Allah rızası için abdest alıp kılındığı da gerçekten sıkıntını derdinin son reddessine geldiğinde inanarak samiyetle ihlasla göz yaşıyla okunduğunda vallahi tallahi billahi cenabı hak. Duanı kabul ediyor.

? Bu duanın Allah katında büyük değeri var tükçesini okuyun kardeşim neleri ve kimleri hatır a konulduğunu göreceksiniz. CenabıAllah ta bu hatırı sayılanlar yüzüsuyu hürmetine isteğini sıkıntını gideriyor hem vallahi hembillahi doğrudur. Elhamdulillah. Unutmayalım kardeşim şifre samimiyete ve istedin şeyin hak katında doğru olup olmadığında dır. ALLAHIN selamı üzerinize olsun amin.

? Hayırlı cumalar bana bu dua’yi arkadaşım önerdi her cuma okurum ve Allah’a şükür bir çok faydasını gördüm Rabbim öncelikle arkadasim dan sonrada sizden razi olsun böyle faydalı şeyler paylaştığınız için .Selam ve dua’ile.

? Arkadaşlar bu dua gerçekten çok güçlü tesirleri olan bir dua.daha önce ben bu duayı araştırdım çok sıkıntıdaydım o aralar iş bulamıyordum bir türlü boşluğa düştüm.ve bu duayı günde bir kez aynı anlatıldığı şekilde 41 defa okudum öncesinde namazda kılıyordum İnan’ın ki 1ay içinde nasıl oldu bilmiyorum iş sahibi oldum çok şaşırdım gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum herkese

Kenzül Arş duasını dinlemek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

YORUMLAR (20)
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
20 Yorum