Celcelutiye Duası Nedir? Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye duası en geniş tesir alanına sahip dualardan birisidir. Günahlardan korunmak ve daha birçok amaçla okunan bu duayı sizler için derledik.
Celcelutiye Duası Nedir? Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye Duası Hakkında Bilgiler

Müslümanların bir çok neden ile neredeyse her gün okuduğu Celcelutiye duası hakkında bilinmesi gerekenleri bu içeriğimizde bir araya getirdik. Ateş kuraklık, korku, stres, boğulmak, borç, düşman ve daha bir çok can sıkıcı durumdan urtulmanın yolu olarak görülen Celcelutiye duasının Türkçe okunuşunu aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca içeriğimizde Celcelutiye duasının faziletleri, Arapça Metni ve Türkçe meali de yer alıyor.

Celcelutiye Duası Nedir? Neden Okunur?

Celcelutiye duasının etki alanı oldukça geniştir. Süryanice nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiş bu dua, Peygamberimize (s.a.v.) Cebrail (as) tarafından indirilmiş olan, içerisinde İsm-i Azam'ı barındıran, Hz Ali tarafından Süryanice "bedi" anlamına gelen Celcelutiye adıyla anılmıştır. Yüce Rabbimizin en büyük ismi İsm-i Azam bu duada gizlenmiştir. Bu yüzden duayı okuyan ve Allah'a sığınan kişiye, dünya ve ahirette müjdeler ve kolaylıklar, bereketler sunulmuştur.

Celcelutiye Duasının Faziletleri

celcelutiye duası

Celcelutiye duası insan hayatına maddi ve manevi en çok etki eden dualardan biridir. Bu kısımda Celcelutiye duasının faziletlerinden bahsedeceğiz. İşte Celcelutiye duası okuyanların ulaşacağı faziletler...

1. Kuraklığa karşı 31 defa okunmalıdır.
2. Korktuğun kişilerden olan isteklere karşı, Pazar sabahı vefki yazılarak taşınmalıdır.
3. Sevgi ve hürmet için Pazartesi günü misk, safran ve gülsuyu ile vefki yapılarak taşınmalıdır.
4. Ateş ve yangından korunmak için 7 defa okuyarak, ateşe üflenmelidir.
5. Denizde olan fırtınaya karşı 31 defa okunmalıdır.
6. Silah tesirinden korunmak için, Salı günü öğlen yazılıp taşınmalıdır.
7. Düşman şerrinden ve dilinden korunmak için, Çarşamba güneş doğmadan yazılarak, taşınmalıdır.
8. Yeni bir kaseye vefki yazılarak, temiz su konur. Bu yemek öncesinde içildiğinde bütün dertlere deva olur.
9. Hamileler taşırsa, çok kolay doğum yaparlar.
10. Borçtan kurtulmak için, gülsuyu, zafiran ve miskle yazılıp taşınmalıdır.

Celcelutiye Duası Türkçe Okunuşu

Celeclutiye duası son derece uzun bir dua olup Türkçe metni aşağıdaki gibidir;

"Bede'tü bibismillehi ruhi bihi nehtedet. İle keşfi esrarin bibatinihi intavet.
Ve salleyte fişşani ala hayrü halkihi. Muhammedin men zahaddalalete velğalet.
İlahi lekad aksemtü biismike daiyen. Biacin ehvecin celcelutin helhelet.
Seeltüke bil ismil azami gadruhü. Ve yessir umri ye elihi bisalmehet.
Ve ye hayyü ye gayyumu ed'üke racian. Bievin eyucin celceliyyütin helhelet.
Bisamsamin tamtamin ve ye hayra bezi hin. Bimihrasi mihrasi mihrasin bihin neru uhdimet.
Biacin ehucin ya ilahi muhevvicin. Ve ya celcelutin bil icabeti helhelet.
Lituhyi hayatel kalbi min denesin bihi. Bigayyumin gamessiru fihi ve eşragat.
Aleyye ziyaun minbeverigi nurihi. Feleha ale veçhi senaün ve ebragat.
Ve subbe ale kalbi şeabibu rahmetin. Bihikmeti mevlanel kerimi feentagat
Ehatat bihil enveru min külli canibin. Ve heybetü mevlenel azimi bina alet.
Fe Sübhaneke'llahümme ye hayra bariin. Ve ye hayra hallagin ve ekramel men beat.
Febelliğini gasdi ve külle meraribi. Bihaggi hurüfin bilhicai tecemmeat.
Bisırrı hurüfin üdiat fi azimeti. Binüri nüri senail ismi verrühi gad alet.
Efizli min'el envari ya Rabbi feyzuhü. Bissirri ve ahya meyyiti kalbi bisalsalat.
Ele ve elbisenni heybeten ve celaleten. Ve küffe yedel a'dai anni bi ğalmehet.
Ele ve ahcübenni min adüvvin ve hasidin. Bi hakkı şemahın eşmehın sellemet semet.
Bi nüri celalin bazihın ve şerantahın. Bi kuddüsin berkütin bihiz zulmatüncelet.
Ele vakdı ya Rabbahü bin nüri haceti. Bi nüri eşmehin celya serian kadınkadat.
Biyadin ve yayühin nemühin asaliyen. Ve ya aliyen yessir ümuri bi saysalet.
Ve amnahni ya zel celali kerameten. Bi esrari ilmin ya haliymü bikencelet.
Ve hallısni min külli hevlin ve şiddetin. Eya cabiral kalbil kesiyri minel habet.
Ve ahrisni ya zelcelali bi kafi kün. Bi nassı hakıymı katııs sırri asbelet.
Ve sellim bi bahrin ve a'tıni hayra berriha. Fe ente melazi vel kürubi bikencelet.
Ve subbe aleyyer rizka sabbate rahmetin. Fe ente racaul alemiyne velev tağat.
Ve asmim v ebkim sümme a'mi adüvvena. Ve ahrıshüm ya zelcelali bi havsemet.
Ve fi havsemin mea devsemin mea devsemin ve berasemin. Tehassantü bil isnil azıymi minelğalet.
Ve a'tıf kulübel aleymiyne bi eshira. Aleyye ve elbisenni kabulen bi şelmehet.
Ve yessir umürana ya ilahi ve a'tına. Minel ızzi vel ulya bi şemhın ve eşhamet.
Ve esbil eleynes setra veşfi kulübena. Fe ente şifaün lil kulübi minel ğaset.
Ve barik lenallahümme fi cem'ı kesbina. Ve hülle uküdel usri biyayühin irtehat.
Biyahin ve yayühin ya hayra bazihın. Ve ya men lenelerzaku min cüdihi nemet.
Nehruddü bikel a'dae min külli vichetin. Ve bil ismi termihim minel bu'di bişşetet.
Ve ahzilhüm ya zelcelali bi fadli men. İleyhi seat dabbül felati ve kad şeket.
Fe ente recai ya ilahi ve seyyidi. Fe fülle lemimel ceyşi in rame bi adet.
Ve küffe cemiyal mudırrine keydehüm. Ve anni bi aksamike hatmen ve ma havet.
Fe ya hayra mes'ulin ve ekramel men a'ta. Ve ya hayra me'mulin ila ümmetin halet.
Ekıd kevkebi bil ismi buran ve behceten. Meded dehri vel eyyami ya nuru celcelet.
Biacin ahucin celemhucin celaletin. Celilin celcelutin cemahin temehracet.
Bi ta'dadi ebrumin ve simrazi ebramin. Ve behrati tibrizin ve ümmin teberreket.
Tükadü siracün nuri sirran beyaneten. Tükadü siracüs sürci sirran tenevverat.
Bi nuri celalin bazıhın ve şerantahın. Bi kuddüsi berkütin bihin naru uhmidet.
Biyahin ve yayühin nümuhin esaliyen. Bi tamtamin mihraşin li naril ıda semet.
Bi halin ehilin şel'ın şel'ubin şaliın. Tahiyyın tahubin taytahübin tayyatahet.
Enühın bi yemlühın ve ebruhın uksimet. Bi temliyhı ayatin şemuhın teşemmehat.
Ebaziha beyzühın ve zeymühın ba'deha. Hamaruhı yeşrühın bi şerhın teşemmehat.
Bi belhın ve simyanin ve bazuhın ba'deha. Bi zeymühın eşmühın bihil kevnu ummirat.
Bi şelmehatin akbil düai ve kün meıy. Ve kün li minel a'dai hasbi fe kad beğat.
Fe ya şemhasa ya şemhasa ente şemleha. Ve ya aytala hatlür riyahı tehalhalet.
Bikel havlü ves savlüs şedidu li men eta. Libabi cenabike velteca zulmetüncelet.
Bi taha ve yasin ve tasin kün lena. Bi tasim mimin lis seadetıkbelet.
Ve kafin ve kayain ve aynin ve sadiha. Kifayetüna min külli aynin bina havet.
Bi hamime aynin sümme sinin ve kafiha. Himayetüna minhel cibalü tezelzelet.
Bi kafin ve nunin sümme hamimin ba'deha. Ve fi süretid dühani sirran kad uhkimet.
Bi elifin ve lamin ven nisa ve uküdiha. Ve fi suretil en'ami ven nuri nüvvirat.
Ve elifin ve lamin sümme rain bi sirriha. Alevtü bi nuril ismi min külli ma cenet.
Ve elifin ve lamin sümme mimin ve raiha. İla mecmeil ervahi ver ruhi kad alet.
Bi sirri havamimil kitabi cemiıha. Aleyke bi fadlin nuri ya nuru uksimet.
Bi amme abese ven nazıati ve tarikın. Ve fi vessemai zatil bürucı ve zülzilet.
Bi hakkı tebareke sümme nünin ve salin. Ve fi süretit tahmizi veş şemsi küvvirat.
Ve bizzariyatiz zerri ven necmi iz heva. Ve bikterabet liyel ümuru tekarrabet.
Ve fi süveril kur'ani hizben ve ayeten. Adede ma karael kari ve ma kad tenezzelet.
Fe es'elüke ya mevlaye fi fadikellezi. Ala külli ma enzelte kütben tefaddalet.
Bi ahiyyen şerahiyyen ezunayi sabvetin. Asbavüsin ali şeddaye aksemtü bi taytağat.
Bi sirri büduhın ekhezetin betadin zehecin. Bivahil veha bil fethi ven nasri esreat.
Bi nuri feceşin mea sazhazin ya seyyidi. Ve bil ayetil kübra eminni minel fecet.
Bi hakkı fekacin mea mahmetin ya ilahena. Bi esmaikel hüsna ecirni mineş şefet.
Hurufün li behramin alet ve teşamehat. Ve ismi asa musa bihiz zulmetün celet.
Tevesseltü ya rabbi ileyke bi sirriha. Tevessüle zi züllin bihin nasühtedet.
Hurufün bi ma'naha lehel fadlü şürrifet. Meden dehri vel eyyami ya rabbinhanet.
Deavtüke ya Allahü hakkan ve inneni. Tevesseltü bil ayati cem'an i ma havet.
Fetilke hurüfün nuri fecma havassaha. Ve hakkık meaniha bihil hayrü tümmimet.
Vahdurni avnen hadimen müsehharan. Tuheymefyailü bihil kürbetüncelet.
Fe sehhir li fiha hadimen yütıy'uni. Bi fadli hurufi ümmil kitabi ve ma telet.
Ve es'elüke ya mevlaye fismikellezi. Bihi iza düiye cem'ul ümuri teyesserat.
İlahi ferham da'fi vağfirli zelleti. Bi ma'kad deatkel enbiyau ve tevesselet.
Eya halikıy ya seyyidi ıkdı haceti. İleyke ümuri ya ilahi tesellemet.
Tevesseltü ya Rabbi ileyke bi ahmeda. Ve esmaikel husnelleti hiye cümmiat.
Fe cüd va'fü vasfah ya ilahi bi tevbetin. Ala abdikel mikini min nazratin abet.
Ve veffıkni lil hayri ves sıdkı vettüka. Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet.
Ve kün bi raufen fi hayati ve ba'de ma. Emütu ve elka zulmetel kabrin celet.
Ve fil haşri beyyıd ya ilahi sahifeti. Ve sekkıl mevazini bi lutfike in eraddet.
Ve cevvizni haddes sıratı mühervilen. Vahmini min harri narin ve ma havet.
Ve samihi min külli zenbin ceneytühü. Vağfir hatıy'atiyel izame ve in alet
Feye hamilel ismillezi celle gadruhü. Teveffe bihi küllel umüri tesellemet.
Fegatil vele tehşe veharib ve le tehaf. Vedus külle ardin bil vuhuşi teammerat.
Ve egbil vele tehrab ve hasim men teşeü. Ve le tehşe be'sen lil mulüki velev havet.
Fele hayyetün tehşe vele agrabun tera. Ve le esedün ye'ti ileyke bihemhemet.
Ve le tehşe min seyfin ve le tağni hançerin. Ve le tehşe min rumhin ve le şerrin eshemet.
Ceza men karae haza şefaatü ahmeda. Ve yuhşerru fil cennati mea hürin huffifet.
Va'lem bi ennel Mustafa hayrü mürselin. Ve efdalü halkıllahi men kad teferrakat.
Ve saddır bihi cahihi külle hacetin. Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat.
Ve salli ilahi külle yevmin ve saatin. Alel mustafel muhtari ma nesmetün semet.
Ve salli alel muhtari vel ali küllihim. Ke addi nebatil erdı ver rıyhı ma serat.
Ve salli salaten temleül erda ves semae. Kevebli ğamamin ma'ruüdun tecelcelet.
Fe yekfike ennellahe salla bi nefsihi. Ve emlakehü sallet aleyhi ve sellemet.
Ve sellim aleyhi daimen mütevessilen. Meded dehri vel eyyami ma şemsun eşrakat.
Ve sellim alel athari min ali haşimin. Adede ma haccel hacicu ve sellemet.
Verda ya ilahi an ebi bekrin mea umera. Verda ala osmane mea hayderis sebet.
Kezal alü vel ashabü cem'an cemiuhüm. Meal evliyai ves salihıyne ve ma havet
Mekalü aliyyin vebni amni Muhammedin. Ve sirru alümin lil halaikı cümmiat."

Celcelutiye Duası Meali

Celcelutiye duası hakkında bilgilere yer verdiğimiz bu içeriğimizde bu duanın Türkçe mealini de sizlerle buluşturduk. Celcelutiye duasının Türkçe mealini okuyarak hayatınızın hangi alanlarında kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

"Bismillah ile başladım, ruhum, O'nun sayesinde besmele içinde saklı olan çok sırlar keşfetti.
İkincisinde O'nun yarattıklarından en hayırlısı Hz Muhammed'e salavat getirdim. O Muhammed ki, dünyadaki bütün yanlışları gidermiştir.
Ey ilahım, Senin isminle dua ettim. Her zaman açık olan ve giderek parlayan Ehad ve Bedi isimlerinle Sana yalvarıyorum.
Kadri ve şanı yüce olan isminle Senden istedim. Ey güçlü kadir Allah'ım, Sen bütün işlerimi kolaylaştır.
Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, umut ederek daima Sana yalvarıyorum. Ehad ve Bedi isimlerini şefaatçi yapıp yüksek sesle bağırarak Sana yalvarıyorum.
Denizin ortasında vurulmuş kılıç gibi isimlerinle, ey olayları yaratanların en hayırlısı Allah'ım, olayları yönlendiren, savaşla barışı sağlayan isimlerinle Sana yalvarıyorum, bu fitne ateşi söndürülsün!
Ey İlahim, her işe her derde hemen müdahale eden, süratle icabet eden Allah, Ehad ve Bedi isimlerinle yalvarıyorum.
Kalbin hayatını canlandırasın, ondaki kirleri temizleyesin. Kayyumiyetinle onu ayakta tut, kayyumiyet sırrı onda her zaman kalsın, daima parlasın.
Bu Hayy ve Kayyum nurunun şimşeklerinden bir ziya üstüme parladı, kalbime bir parıltı geldi, şimşek çaktı.
Bu Hayy ve Kayyum nurunun şimşeklerinden bir ziya üstüme parladı, kalbime bir parıltı geldi, şimşek çaktı.
Ve kalbimin üstüne rahmet sağanakları döküldü. Kerim olan Mevla'mız Allah'ın hikmetiyle, Ve bu biçimde, bu rahmet, hikmet, kerem hakikatleri konuştular.
Bundan sonra her taraftan nurlar beni kuşattı. Ve büyük olan sahibimiz Allah'ın azameti bizi yüceltti.
Allah'ım Seni tenzih ederim, Sen olayları yaratanların en hayırlısı, Ve çok mükemmel yaratansın. Biat yapanların en iyisisin!
Allah'ım beni amacıma ulaştır, bütün ihtiyaçlarımı gider. Hece harfleri biçiminde toplanan Huruf-u Mukattaa hakkı için..
Muskama emanet olan harflerin sırrı hürmetine, İsimlerinin nuru parlaklığı hürmetine, yüce Ruhların hürmetine.
Bana nurlardan daha parlak bir feyiz üzerime akıt, Nur isminle kalbimin ölmüşlüğünü dirilt!
Ne olur heybetinle üzerime bir heykel, celal giydir, düşmanlarıma el çektir.
Kadri yüce, aziz isimlerinin hürmetine beni düşmanlardan, hasetçilerden koru.
Bunu Rauf, Celal, Kudüs, Münezzeh ve Rahim isimlerinin nuruyla ihsan et.
Ey Rabbim! O nurla ihtiyaçlarımı gider. Selam Hayy isimlerinle hacetimi süratle yerine getir.
Ma'bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine, Kafi isminle işlerime kolaylık ihsan et.
Ey Celal sahibi! Ey Halim! Senin yardımınla açılan ilmin sırrıyla bana ikram et!
Sıraları kesin inkişaf etmiş olan Kuran-ı Hakim'in açık ve nurani ifadeleriyle beni korkulardan ve sıkıntıdan koru!
Ey Celal sahibi ey kırk gönlü üzüntüden kurtarıp saran! Kaf hürmetine beni koru!
Tehlikeler içinde beni güvende kıl, buradan beni hayırlı selametine çıkar! Benim sığınağım sensin ve sıkıntılar sadece seninle ortadan kalkar.
Rahmetin olan yağmurunu üzerime yağdırır gibi rızık yağdır üzerime. Günahları fazla işleseler de, alemlerin umudu sensin.
Ey Celal sahibi! Basir isminle düşmanlarımızı dilsiz, sağır, kör ve konuşamaz et.
Alim ve Gani ismi şeriflerinle birlikte Sabur ismine sığınarak, yanlışlardan, hatalardan korunurum.
Bütün mahlukatın gönlünü lütfunla bana çevir. Fettah isminle maklubiyet elbisesini bana giydir.
Ya İlahi! Selam isminle işlerimizi kolaylaştır, bize yücelik ver.
Üstümüze af örtüsü geçir, kalplerimize şifa ver.
Hu isminle rızkımıza bereket ihsan et, güçlükleri çöz.
Ey Mabud, ya Hu, Ya hayre'l bizim için cömertliğinle rızıklar sun.
Düşmanları senin yardımınla def ederiz.
Ey Celal sahibi! Hz Muhammed'in hürmetine onları yüzüstü terk et.
Ya ilahi! benim ümidim sadece sensin. Beni tahrik edenleri dağıt.
Kesin yeminlerin hürmetine zararlı olanların tuzaklarını benden uzak tut.
Ey ihsanda bulunanların, dilekte bulunanların, ümit kapılarının en değerlisi.
Ey ilmiyle nüfuz eden Nur! yıldızımı nurlu kıl, parlamaya devam ettir.
Nurun kandili gizli açık bir şekilde tutuşturur. Kandiller kandili gizli nurlanır.
İzzet sahibi, celal sahibi mukaddes olan Rahim'in nuruyla küfrün ateşini söndürülür.
Ma'bud, Samed, Hu Cebbar ve Halim Zatın yardımıyla düşmanların ateşi bastırılacak.
Gerçek Ma'bud Hak olan, hakkı gerçekleştiren Cemil, Mucib ve Vedud olan Zatın yardımıyla insanlara sevdirecektir.
Hak imi hürmetine duamı kabul et, benim yanımda ol, düşmanlarıma kafi ol.
Ey Rahman olan Allah'ım! Sen Hak Ma'budsun! Fırtınalar arka arkaya kopmaktadır.
Kafirlerden korunmak için, düşmanlara hücum etmek için senin yardımın gerek, Sana sığınan kimsenin karanlığı yok olur.
Ta Ha, Ya Sin, Ta Sin ve Ta Sin Mim surelerinin hürmetine saadete ermek için bize yardımcı ol.
Kaf Ha Ya Ayn ile bizleri kuşatan kem gözlerden koru.
Ha Mim Ayn Sin Kaf süresi bizim koruyucu sığınağımız olsun, karşısında dağlar bile sarsılsın.
Kaf, Nun ve Ha Mim sureleri hürmetine himayeni gerçekleştir. Duhan suresinde muhkem kılınan bir sır var.
Elif Lam ile başlayan sureler Maide, Nisa, En'am ve Nur suresi hürmetine.
Elif Lam Ra ile başlayan surelerin sırrı ve İsmi Azam'ın nuruyla, işlediğim günahlardan vazgeçtim.
Elif Lam im Ra suresiyle (Rad) melekler, ruhaniler meclisine yükseldim.
Amme, Abese, Tarik, Naziat, Ve's Semai Zatilburuci ve Zilzal surelerinin hürmetine.
Tebareke, Nun, Seele, Sailün, Tehmiz, Ize'ş Şemsu Kuvirat surelerinin hakkı için.
Zariyat, Kamer, Necm surelerinin hürmetine işlerimi kolaylaştır.
Hizb hizb, ayet ayet okudukları, inmiş olan Kuran surelerinin hürmetine.
Ey Mevla'm! Kitap indirdiğin peygamberlere ihsanda bulunduğun fazlını diliyorum.
Harfler Merih yıldızı gibi yüksektir. Asa'yi Musa ismiyle karanlıklar kaybolur.
Bunların sırrını şefaatçi ederek, Senden niyaz ediyorum. İnsanların kendisiyle doğru yolu bulduğu tevazu sahibi birinin tevessülü olsun.
Ey merhametli Rabbim! Bu harfler öyledir ki, manalarıyla zamanlar boyu üstlerine üstünlük bahşedilmiş ve yüceltilmiştir.
Ey Allah'ım! Bütün ayetler ve içerikleriyle Sana tevessülde bulunup yalvardım.
Onlar nur harfleridir. Onların meziyetlerini toplayarak, manalarını gerçekleştir. Her hayır onlarla tamamlanır.
Bana itaat eden bir yardımcı gönder. Sıkıntım onunla kalksın.
Fatiha suresi ve sonrasında gelen surelerin hürmetine bana itaat eden hizmetçi kıl.
Ey Mevla'm! Kendisiyle çağrıldığında işleri kolaylaştıran ismi azamınla sana yalvarıyorum.
Kendilerine şefaatçi kıldığın peygamberlerin hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et, günahlarımı bağışla.
Ey Efendim! ihtiyacımı yerine getir, işlerimi sana havale ediyorum.
Senin güzel isimlerini niyaz ederek, Senden niyaz ediyorum.
Bütün hatalarımdan tövbe etmeyi şu kuluna lütfet!
Beni ihlas, hayır ve takvayla muvaffak et, merhametli ol.
Ya ilahi! Mahşerde amel defterimi ak eyle, sevaplarımı ağırlaştır.
Beni Sırat köprüsünden koşarak geçir, Cehennem ateşinden koru.
İşlediğim tüm günahlardan beni affet, büyükte olsa günahlarımı bağışla ya rabbim!
Ey yüce ismi taşıyan! Bütün tehlikelerden kurtuldun, selamete erdin.
Savaş, çekinme, korkma! Vahşi hayvanlarla olan yerlere korkmadan gir.
Saldır, kaçma! İstediğin düşmanla mücadele et, kimseden korkma.
Ne yılandan, ne akrepten, ne de aslandan korkma.
Ne kılıç, ne hançer, ne de mızrak hiç bir tehlikeden korkma.
Bunu okuyana mükafat Hz Muhammed şefaati olacaktır.
Bil ki, Muhammed en üstün peygamberdir, Allah'ın yeryüzündeki en faziletli kuludur.
Her dileğinin başında onu an, her şeyden kurtul.
Ya ilahi! Her zaman ona salavat getir.
Ona kıyamete kadar esecek rüzgar kadar salat eyle!
Gökyüzünden ine yağmur kadar, şimşekler kadar salat eyle!
Allah'ın, meleklerinin ona salat ve selam getirmesi sana yeter.
Sen yıllar devam ettikçe sürekli şefaatini dileyerek, ona salat getir.
Haşim oğullarından, hacılar Kabe'yi ziyaret edip, onu selamladıkça şefaat dile, salat getir.
Ya ilahi! Hz Ebu Bekir, Ömer, Hz Osman ve Haydar'dan razı ol!
Bütün ashabından, Salihlerden herkesten razı ol!
Bu Hz Muhammed'in amcasının oğlu Hz Ali'nin sözleridir. Onda ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır."

YORUMLAR (12)
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
12 Yorum