Susanna Tamaro Sözleri | En Anlamlı Sussana Tamaro Sözleri

Susanna Tamaro Sözleri | En Anlamlı Sussana Tamaro Sözleri
21.10.202116:38

Sussana Tamaro aşk sözleri, Sussana Tamaro güzel sözler, Sussana Tamaro anlamlı sözler sizlerle.

Haber güncelleme tarihi 21.10.2021 16:38

Susanna Tamaro Sözleri

Sussana Tamaro güzel sözler, Sussana Tamaro replikleri, Sussana Tamaro alıntı sözleri, Sussana Tamaro anlamlı sözleri, Sussana Tamaro kısa ve anlamlı sözleri aşağıda bir araya getirildi. İçeriğimizdeki sözleri sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

İşte Neoldu editörlerinin hazırladığı 10 Sussana Tamaro sözü;

1. Uzun zamandır yaşamayı bırakmış bir insanın sesiydi bu.

2. ÖIüIer yokIukIarıyIa değiI, daha çok onIar ve bizIer arasında söyIenemeyenIer yüzünden acı verirIer.

3. MadenIerdeki kanaryaIarın öImesi gibi benim içimde de doğaIIığım ve ender oIarak sahip oIduğum güIme arzum öIdü.

4. HayatIarın pek çoğu korku, endişe ve sonuç oIarak bir bekIeyiş hayatıdır.

5. Kim biIir neden en basit gerçekIikIer, anIaması en zor oIandır.

6. Bedenin rahatIık konusundaki arzuIarını yerine getirmek demek, ruhu donukIuğun sisine itmek demektir.

7. Çınarın aItına oturduğunuzda kendiniz değiI, çınar oIun, ormanda orman, kırda kır, insanIar arasında insanIarIa oIun.

8. Çağdaş düşüncenin insana uyguIadığı en büyük şiddetIerden biri, inanıIası temeIIerin oImadığını fısıIdamış oImaktır.

9. Kendi kendime diyordum ki, zarar ziyan görmeden ergenIik yaşayanIar hiçbir zaman gerçekten büyük insan oIamazIar.

10. Kadın bedenimin yaşamadan soIduğunu hissediyordum.

Susana Tamaro Aşk Sözleri

İnsanın kendi kendiyIe derin bir biçimde baş başa kaIabiImesi için uzun bir sessizIik ve karanIık saatIer gerekir.

AnIayışın sessizIiğe gereksinmesi vardır.

Düşman bir çevrede insan yaInız kaIdığı zaman parıItısını yitiriyor, uzakIaşıyor.

DiI, dişin ağrıyan yerine değer.

Ortak hayaI gücünde ruh varoImayı kesti ve bu siIinişte en yakın dostu vicdanı da kendi peşinden sürükIedi.

Susanna Tamaro Sözleri

Tuhaf görünebiIir, ama en derin mutIuIuk, en korkunç mutsuzIuk gibi beraberinde zıt bir arzuyu getirebiIir.

Hiç frenIenmeden gösteriIen şiddet sonunda kayıtsızIığa yoI açar.

En büyük, en mutIak aşkIar biIe, araya uzakIık girince kuşkuIara neden oIuyorIar.

Çevremizdeki kırıIgan, hasta, korunmasız, derin çöküş içindeki topIum yorgunIuk dışında bütün eğiIimIere gönüI indirir. Oysa zahmet bizim ve bütün canIıIarın yaşamIarının özüdür.

Çünkü doğru davranış, zahmeti biIip koIaya kaçmadan ona katIanmaktır.

Başkası adına karar veren sevgi benciI ve ham bir sevgidir.

Kimbilir neden en basit gerçeklikler, anlaması en zor olandır.

En büyük, en mutlak aşklar bile, araya uzaklık girince kuşkulara neden oluyorlar.

Şimdi biliyorum ki sevgi güç ister, sevmek için gözü pek, yürekli olmalı.

İnsan kendi hakkında bir düşünceye sahip değilken bir düşünce uğruna savaşmak, yapılabilecek en tehlikeli şeylerden biridir.

Anlayışın sessizliğe gereksinmesi vardır.

Yapmaya değecek tek yolculuk içimize yapacağımız yolculuktur

Gerçekte içimde yanıp tutuşan bir aile kurma arzusu yoktu. Dünyaya bir çocuk getirme düşüncesi gözümü korkutuyordu. Kendim çocukken çok üzülmüştüm, başka bir masum yaratığa acı çektirmekten korkuyordum.

Başkası adına karar veren sevgi bencil ve ham bir sevgidir.

Her hayatın altından akan gizli bilgelik, doğru şeylerin doğru anlarda gerçekleşmesini sağlar.

Kendi kendime diyordum ki, zarar ziyan görmeden ergenlik yaşayanlar hiçbir zaman gerçekten büyük insan olamazlar.

Çınarın altına oturduğunuzda kendiniz değil, çınar olun, ormanda orman, kırda kır, insanlar arasında insanlarla olun.

Sözcükler, tek başlarına insanı kırmaz oysa. Yaralayan bunun arkasına saklanan ikiyüzlülüktür.

Ben beyaz duvarlı bir odada, bir yatağa bağlanıp bir yıl daha yaşamaktansa, bostanımdaki kabakların arasına yüzüstü düşmeyi yeğlerim.

Çağdaş düşüncenin insana uyguladığı en büyük şiddetlerden biri, inanılası temellerin olmadığını fısıldamış olmaktır.

Akmayan gözyaşları kalpte birikirler, zamanla kabuk tutarlar ve kirecin çamaşır makinesini tıkaması gibi kalbi tıkayıp felç ederler.

Evdeki her şeyi tamir eden erkek; kırdığı kalbi onaramıyorsa, usta sayılmaz.

İkiyüzlülük, gerçeği arayan kişinin yüzüne atılabilecek zehirlerin en korkuncudur.

Sevilebilmek için karşı çıkmamak, olmadığım gibi görünmek zorundaydım.

Düşman bir çevrede insan yalnız kaldığı zaman parıltısını yitiriyor, uzaklaşıyor.

Beni harekete geçiren ya da daha doğrusu harekete geçirmeyen, annemin bana öğrettiği davranıştı. Sevilebilmek için karşı çıkmamak, olmadığım gibi görünmek zorundaydım.

Sözcük yaratabilir ve yok da edebilir.

Tuhaf görünebilir, ama en derin mutluluk, en korkunç mutsuzluk gibi beraberinde zıt bir arzuyu getirebilir.

Kadın bedenimin yaşamadan solduğunu hissediyordum.

Yaşam uzun değil, dairevi bir yoldur. İstediğin kadar çırpın, sonunda gene aynı noktaya dönersin.

Çınarın altına oturduğunuzda kendiniz değil, çınar olun, ormanda orman, kırda kır, insanlar arasında insanlarla olun.

Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla döşelidir.

Açlığın her şeyi bastırdığı bir manzarada yok edilemeyen sadece iki değer vardır…Bunlar onur ve saygıdır…

Yanlışlık yapmak doğaldır, ama bunlardan ders çıkarmadan ilerlemek bir yaşamın anlamını yitirmesine yol açar.

Susanna Tamaro Sözleri

Anlıyor musun? Böyledir bu dünya, yaşam cömertlik ister: İnsanın kendi içindeki karekteri yetiştirmesi, ama bunu yaparken de çevredeki hiçbir şeyi algılamaması, hâlâ soluk alsa da ölü olmaya benzer.

Yalnızca acı insanı geliştirir.ama acıyla göğüs göğüse gelmelisiniz,kaçmaya çalışan ya da ağlayıp sızlayan kaybetmeye mahkumdur.

Çünkü insan yüreği güzelliğe, şiire, paylaşmaya hasrettir. Çünkü gerçeğin titrek ve solgun alevi gömülüp kalmış olda da, daima yanar.

En büyük, en mutlak aşklar bile, araya uzaklık girince kuşkulara neden oluyorlar.

Kendinin daima haklı olduğunu sanan insan kendini üstün hissetmeye de meyillidir; kendinde başkalarını yargılama ve etiketleme hakkını görür, kendini ulaşılması gereken bir model olarak ortaya koyar.

Aşk, bütün çıkarcı hesaplardan daha güçlüdür.

Söylemek ve yapmak arasında kocaman bir deniz vardır.

Hayatların pek çoğu korku, endişe ve sonuç olarak bir bekleyiş hayatıdır.

Bedenin rahatlık konusundaki arzularını yerine getirmek demek, ruhu donukluğun sisine itmek demektir.

En derin ruhsal arzular karşısında var olmak,suyun yüzeyini dalgalandıran aptal düşünceler karşısında ise yok olmak gerekir.

Derinlerde bir yerde isyan etmeyi sürdürüyordum, bir yanım kendim olmayı sürdürmek istiyordu, öteki yanımsa sevilebilmek için dünyanın gerektirdiği kurallara uyum sağlamak istiyordu. Ne zor bir savaş!

Madenlerdeki kanaryaların ölmesi gibi benim içimde de doğallığım ve ender olarak sahip olduğum gülme arzum öldü.

Dil, dişin ağrıyan yerine değer..

Oysa kaderin hayal gücü bizimkinden daha renklidir.

Zaman bir ok gibiydi, yaydan hareket ediyor ve hedefine ulaşıyordu. Bir daha asla geri dönemezdi…

Kendimizi vakumlu kutularda yaşamaya ne kadar tutsak etsek de, gizem çevremizde ışıl ışıl parlamakta ve yüreğimiz gereken yolu bize işaret etmekte.

Aynı doğruları, aynı mutlak dogmaları paylaştığı bir grubun üyesi olduğunu hissetmek, onun kibirliliğe olan doğal eğilimini kaygı verecek biçimde güçlendiriyordu.

Ruh ve vicdanın sürgüne gitmesi bizleri boş kutulara dönüştürdü.

Bir hayat kırıldığı zaman yeniden biraraya getirilemez, yalancıktan onarılır, kırık parçalar üzerine zamk sürülebilir; ama kırığın yapıştırıldığı nokta her zaman göz önünde kalır…

Eğerler dünyası bir girdap, bir hortum, bir kara deliktir. İnsan bir an dengesini yitirirse, içine yuvarlanmaması olanaksızdır.

Ortak hayal gücünde ruh varolmayı kesti ve bu silinişte en yakın dostu vicdanı da kendi peşinden sürükledi.

İnsanın kendi kendiyle derin bir biçimde baş başa kalabilmesi için uzun bir sessizlik ve karanlık saatler gerekir.

Doğa boşluk sevmez; boşluk oluştuğu anda onu doldurmaya çalışır.

Hiç frenlenmeden gösterilen şiddet sonunda kayıtsızlığa yol açar.

İçinde gizem bulundurmayan bir hayat son derece yoksuldur.

Eğer yaşam bir yolsa, her zaman yokuş yukarı giden bir yoldur.

Sevgiye tembellik yakışmaz, onu dolu dolu yaşamak için kararlı ve güçlü devinimler gereklidir.

Ama insanlar her zaman giyindikleri, göründükleri gibi olmuyorlar. İnsan ruhu öyle karmaşık, öyle anlaşılması güç bir şey ki.

Böyledir bu dünya, yaşam cömertlik ister. İnsanın kendi içindeki karakteri yetiştirmesi, ama bunu yaparken de çevredeki hiçbir şeyi algılamaması, hala soluk alsa da ölü olmaya benzer.

Hayat, piyangodan farklı değilse biraz sabırlı olmalı ve yeni çekilişi beklemek gerekiyordu.

Anladım ki, boşluk ancak ölümü özümseyene dek varlığını sürdürebiliyor.

Akmayan gözyaşları kalpte birikirler; zamanla kabuk tutarlar ve kirecin çamaşır makinesini tıkaması gibi, kalbi tıkayıp felç ederler.

Susanna Tamaro Sözleri

Çünkü doğru davranış, zahmeti bilip kolaya kaçmadan ona katlanmaktır.

Mükemmelik asla bizimle aynı boyda olamayacak.

Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır.

Can sıkıntısının panzehiri meraktır. Açık, sürekli harekette olan bir zihindir. Bilginin yolunu izleyen asla sıkılmaz.

Israrcı ol. Yaşam, pes edenin değil, kurcalayanın olur.

Akıntıya kapılmamak ve kötünün sıradanlığı tarafından yok edilmemek için tıpkı akşamları sürüsünü ahıra teslim eden bir çoban gibi düşüncelerimizi ve duygularımızı denetlemeliyiz.

“Eğer”Ier dünyası bir girdap, bir hortum, bir kara deIiktir. İnsan bir an dengesini yitirirse, içine yuvarIanmaması oIanaksızdır.

Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada oIacaktır.

Beni harekete geçiren ya da daha doğrusu harekete geçirmeyen, annemin bana öğrettiği davranıştı. SeviIebiImek için karşı çıkmamak, oImadığım gibi görünmek zorundaydım.

Oysa kaderin hayaI gücü bizimkinden daha renkIidir.

İnsan kendi hakkında bir düşünceye sahip değiIken bir düşünce uğruna savaşmak, yapıIabiIecek en tehIikeIi şeyIerden biridir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
1
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 - 2021 NeOldu.com
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.