Uzun Süredir Kullanılmadığı İçin Yok Olmuş 10 Dil

Dil, bir toplumun kimliğidir. Bir dilin yok olması, o toplumun hafızasından ve kültüründen bir parçanın kaybolması anlamına gelir. Bu yazımızda, uzun süredir kullanılmadığı için yok olmuş 10 dili keşfedeceğiz ve kaybolan kelimelerin izini süreceğiz.
Uzun Süredir Kullanılmadığı İçin Yok Olmuş 10 Dil

Günümüzde dünya üzerinde binlerce dil konuşuluyor olsa da, zaman içinde bazı diller yok olup gitmiştir. Bu diller, kültürlerin ve toplulukların tarihiyle birlikte kaybolmuş ve günümüzde sadece belgelerde veya tarih kitaplarında yaşamaktadır. İnsanlık tarihinde bir zamanlar önemli bir rol oynamış olan bu diller, çeşitli sebeplerle kullanımını yitirmiş ve sonunda tamamen yok olmuştur. Bu yazıda, uzun süredir kullanılmadığı için zamanla yok olan 10 dili keşfedeceğiz. Bu dillerin nasıl geliştiği, hangi topluluklar tarafından konuşulduğu ve neden yok olmaya mahkum oldukları üzerine bir yolculuğa çıkacağız.

İşte zamanla yok olan 10 dil;

1. Lidce

Uzun Süredir Kullanılmadığı İçin Yok Olmuş 10 Dil

Lidce, antik çağın gizemli dillerinden biridir ve günümüzde ne yazık ki yok olmuştur. Lidya Krallığı'nın dili olan Lidce, Anadolu'nun batısında, bugünkü Türkiye topraklarında konuşulmaktaydı. Milattan önce 12. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Lidya uygarlığı, zenginliği ve kültürel etkisiyle bilinirdi. Lidce, bu zengin uygarlığın önemli bir parçasıydı.

Lidce'nin Kökeni ve Özellikleri

Lidce, Hint-Avrupa dil ailesine mensuptur ve Anadolu dilleri grubunda yer alır. Hititçe, Luvice ve Palaice gibi diğer Anadolu dilleriyle akrabadır. Lidce, kendine özgü bir alfabeye sahipti ve bu alfabe, Yunan alfabesinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Lidya alfabesi, sağdan sola doğru yazılır ve 26 harften oluşurdu. Lidce'nin gramer yapısı ve kelime dağarcığı hakkında sınırlı bilgiye sahibiz. Ancak mevcut kaynaklar, Lidce'nin zengin bir dil olduğunu ve edebiyat, ticaret ve yönetim gibi alanlarda kullanıldığını göstermektedir.

Lidce'nin Tarihçesi ve Yok Oluşu

Lidya Krallığı, milattan önce 546 yılında Pers İmparatorluğu tarafından fethedildi. Pers hakimiyeti altında Lidce, yavaş yavaş kullanımdan düşmeye başladı. Persçe, Lidya'da resmi dil haline geldi ve Lidce, yerel halk arasında konuşulmaya devam etse de önemini yitirdi. Helenistik dönemde, Yunanca'nın yayılmasıyla birlikte Lidce daha da geri plana itildi. Roma İmparatorluğu döneminde ise Lidce tamamen yok oldu ve yerini Yunanca ve Latinceye bıraktı. Lidce'nin yok olmasının temel nedenleri şunlardır:

 • Pers ve Yunan hakimiyeti: Lidya'nın Pers ve Yunanlar tarafından fethedilmesi, Lidce'nin kullanım alanını daralttı ve diğer dillere karşı rekabet gücünü zayıflattı.
 • Dil Değişimi: Zaman içinde Lidya halkının kültürel ve sosyal yapısı değişti. Bu değişim, dilin de değişmesine ve sonunda yok olmasına yol açtı.
 • Yazılı Kaynakların Azlığı: Lidce'ye ait yazılı belgeler oldukça sınırlıdır. Bu durum, dilin anlaşılmasını ve korunmasını zorlaştırmıştır.

2. Etrüskçe

Uzun Süredir Kullanılmadığı İçin Yok Olmuş 10 Dil

Etrüskçe, antik İtalya'da Etrüsk uygarlığı tarafından konuşulan ve günümüzde ne yazık ki yok olmuş bir dildir. Etrüskler, M.Ö. 8. yüzyıldan M.Ö. 1. yüzyıla kadar İtalya'nın batı kıyısında, bugünkü Toskana bölgesinde hüküm sürmüşlerdir. Zengin kültürü, sanatı ve mimarisiyle bilinen Etrüskler, Roma uygarlığını derinden etkilemişlerdir. Etrüskçe, bu gizemli uygarlığın önemli bir parçasıydı ve hala tam olarak çözülememiş sırlarla doludur.

Etrüskçe'nin Kökeni ve Özellikleri

Etrüskçe'nin kökeni hala tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar, Etrüskçe'nin Hint-Avrupa dil ailesine mensup olmadığını ve Akdeniz'deki diğer eski dillerle akraba olduğunu düşünmektedir. Diğerleri ise Etrüskçe'nin Anadolu'dan göç eden halklar tarafından getirildiğini ve Anadolu dilleriyle bağlantılı olduğunu savunmaktadır. Etrüskçe, kendine özgü bir alfabeye sahipti ve bu alfabe, Yunan alfabesinden türetilmişti. Etrüsk alfabesi, sağdan sola doğru yazılır ve 26 harften oluşurdu. Etrüskçe'nin gramer yapısı ve kelime dağarcığı hakkında sınırlı bilgiye sahibiz. Ancak mevcut kaynaklar, Etrüskçe'nin karmaşık bir dil olduğunu ve din, sanat, ticaret ve günlük yaşam gibi çeşitli alanlarda kullanıldığını göstermektedir.

Etrüskçe'nin Tarihçesi ve Yok Oluşu

Etrüsk uygarlığı, M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren Roma Cumhuriyeti'nin yükselişiyle birlikte zayıflamaya başladı. Romalılar, Etrüsk şehirlerini fethettikçe, Etrüskçe de yavaş yavaş kullanımdan düşmeye başladı. Latince, Etrüsk topraklarında resmi dil haline geldi ve Etrüskçe, yerel halk arasında konuşulmaya devam etse de önemini yitirdi. M.Ö. 1. yüzyıla gelindiğinde Etrüskçe, tamamen yok olmuş ve yerini Latinceye bırakmıştı. Etrüskçe'nin yok olmasının temel nedenleri şunlardır:

 • Roma hakimiyeti: Roma'nın Etrüsk şehirlerini fethetmesi, Etrüskçe'nin kullanım alanını daralttı ve Latince'nin yayılmasına zemin hazırladı.
 • Dil Değişimi: Zaman içinde Etrüsk halkının kültürel ve sosyal yapısı değişti. Bu değişim, dilin de değişmesine ve sonunda yok olmasına yol açtı.
 • Yazılı Kaynakların Sınırlılığı: Etrüskçe'ye ait yazılı belgeler oldukça sınırlıdır ve çoğunlukla mezar yazıtları, dini metinler ve kısa yazılardan oluşur. Bu durum, dilin anlaşılmasını ve korunmasını zorlaştırmıştır.

3. Gotça

Uzun Süredir Kullanılmadığı İçin Yok Olmuş 10 Dil

Gotça, tarih sahnesinde kısa ama etkili bir rol oynamış, Doğu Cermen dillerinden biridir. Kavimler Göçü döneminde Avrupa'nın kaderini değiştiren Gotlar tarafından konuşulan bu dil, zamanla yerini diğer dillere bırakarak sessizliğe gömüldü. Gotça, sadece dilbilimciler için değil, aynı zamanda tarih ve kültür meraklıları için de büyük bir ilgi odağıdır.

Gotça'nın Kökeni ve Özellikleri

Gotça, Hint-Avrupa dil ailesinin Cermen koluna mensuptur. Doğu Cermen dilleri grubunda yer alan Gotça, Vandallar ve Burgundlar gibi diğer Doğu Cermen kavimlerinin dilleriyle akrabadır. Gotça'nın en eski yazılı belgeleri 4. yüzyıla aittir ve bu belgeler, dilin o dönemdeki yapısı hakkında önemli bilgiler sunar. Gotça, kendine özgü bir alfabeye sahipti ve bu alfabe, Yunan alfabesinden türetilmişti. Gotça alfabesi, hem büyük hem de küçük harflere sahipti ve sağdan sola doğru yazılırdı. Gotça'nın gramer yapısı, diğer Cermen dillerine benzer özellikler gösterir. Dil, zengin bir çekim sistemi ve çeşitli sözcük türlerine sahipti. Gotça'nın kelime dağarcığı, tarım, hayvancılık, savaş ve din gibi konuları kapsıyordu.

Gotça'nın Tarihçesi ve Yok Oluşu

Gotlar, 3. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya doğru göç etmeye başladılar. 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına dayanan Gotlar, Roma ordusunu yenilgiye uğrattılar ve İmparatorluğu büyük bir krize sürüklediler. Gotlar, daha sonra İspanya, İtalya ve Fransa gibi bölgelerde krallıklar kurdular. Ancak bu krallıklar, uzun süre ayakta kalamadı ve Gotlar, zamanla yerel halklara karışarak asimile oldular. Gotça'nın yok olmasının temel nedenleri şunlardır:

 • Kavimler Göçü ve Asimilasyon: Gotların farklı bölgelere göç etmesi ve yerel halklarla kaynaşması, Gotça'nın diğer dillere karşı rekabet gücünü zayıflattı ve dilin zamanla yok olmasına yol açtı.
 • Latin ve Yunan Etkisi: Roma ve Bizans İmparatorlukları'nın kültürel ve siyasi etkisi, Gotça'nın kullanım alanını daralttı ve Latince ve Yunanca'nın yayılmasına zemin hazırladı.
 • Yazılı Kaynakların Sınırlılığı: Gotça'ya ait yazılı belgeler oldukça sınırlıdır ve çoğunlukla dini metinlerden oluşur. Bu durum, dilin anlaşılmasını ve korunmasını zorlaştırmıştır.

4. Tangutça

Uzun Süredir Kullanılmadığı İçin Yok Olmuş 10 Dil

Tangutça, Orta Asya'nın gizemli dillerinden biridir ve günümüzde ne yazık ki yok olmuştur. Batı Xia Krallığı'nın resmi dili olan Tangutça, 11. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Çin'in kuzeybatısında hüküm sürmüş olan bu krallığın kültürel ve siyasi yaşamında önemli bir rol oynamıştır. Tangutlar, kendi alfabelerini yaratmışlar ve zengin bir edebiyat, sanat ve bilim geleneği geliştirmişlerdir. Ancak Moğol istilası sonucu Batı Xia Krallığı'nın yıkılmasıyla birlikte Tangutça da tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuştur.

Tangutça'nın Kökeni ve Özellikleri

Tangutça, Çin-Tibet dil ailesine mensuptur ve Tibet-Burman dilleri grubunda yer alır. Tangutlar, kendilerine özgü bir alfabe geliştirmişlerdir ve bu alfabe, Çince karakterlerden esinlenerek oluşturulmuştur. Tangut alfabesi, 6000'den fazla karakterden oluşur ve her karakter bir heceyi temsil eder. Tangutça'nın gramer yapısı, diğer Tibet-Burman dillerine benzer özellikler gösterir. Dil, özne-nesne-yüklem sıralamasına sahiptir ve ekler aracılığıyla çeşitli gramer işlevlerini yerine getirir. Tangutça'nın kelime dağarcığı, Çince ve Tibetçe'den önemli ölçüde etkilenmiştir.

Tangutça'nın Tarihçesi ve Yok Oluşu

Batı Xia Krallığı, 1038 yılında kuruldu ve 1227 yılında Moğollar tarafından yıkıldı. Bu süre zarfında Tangutça, krallığın resmi dili olarak kullanıldı ve edebiyat, hukuk, tıp, tarih ve din gibi çeşitli alanlarda zengin bir yazılı mirasa sahip oldu. Ancak Moğol istilası, Tangut uygarlığının sonunu getirdi ve Tangutça da yavaş yavaş kullanımdan düşmeye başladı. Moğol yönetimi altında Çince, Tangut topraklarında resmi dil haline geldi ve Tangutça, yerel halk arasında konuşulmaya devam etse de önemini yitirdi. 14. yüzyıla gelindiğinde Tangutça, tamamen yok olmuş ve yerini Çince'ye bırakmıştı. Tangutça'nın yok olmasının temel nedenleri şunlardır:

 • Moğol istilası: Batı Xia Krallığı'nın Moğollar tarafından yıkılması, Tangutça'nın kullanım alanını daralttı ve Çince'nin yayılmasına zemin hazırladı.
 • Dil Değişimi: Zaman içinde Tangut halkının kültürel ve sosyal yapısı değişti. Bu değişim, dilin de değişmesine ve sonunda yok olmasına yol açtı.
 • Yazılı Kaynakların Dağılımı: Tangutça'ya ait yazılı belgeler, Moğol istilası sırasında büyük ölçüde tahrip edildi veya dağıldı. Bu durum, dilin anlaşılmasını ve korunmasını zorlaştırdı.

5. Kıpçakça

Uzun Süredir Kullanılmadığı İçin Yok Olmuş 10 Dil

Kıpçakça, Orta Asya bozkırlarında yankılanan ve günümüzde sessizliğe gömülen bir Türk dilidir. Kıpçak Türkleri tarafından konuşulan bu dil, 11. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar geniş bir coğrafyada, Karadeniz'in kuzeyinden Orta Asya'ya kadar uzanan topraklarda kullanılmıştır. Kıpçaklar, güçlü bir konfederasyon oluşturmuş ve dönemin siyasi ve kültürel hayatında önemli bir rol oynamışlardır. Kıpçakça, bu zengin tarihin ve kültürün taşıyıcısı olmuştur.

Kıpçakça'nın Kökeni ve Özellikleri

Kıpçakça, Türk dil ailesinin Kıpçak koluna mensuptur. Kıpçak kolu, Oğuz, Karluk ve Kırgız gibi diğer Türk dilleriyle akrabadır. Kıpçakça'nın en eski yazılı belgeleri 11. yüzyıla aittir ve bu belgeler, dilin o dönemdeki yapısı hakkında önemli bilgiler sunar. Kıpçakça, kendine özgü bir ses sistemi, gramer yapısı ve kelime dağarcığına sahipti. Dil, ünlü uyumu ve ünsüz değişimleri gibi Türk dillerine özgü özelliklere sahipti. Kıpçakça'nın gramer yapısı, diğer Türk dillerine benzer şekilde eklemeliydi ve çeşitli ekler aracılığıyla farklı anlamlar ifade edilebiliyordu. Kıpçakça'nın kelime dağarcığı, göçebe yaşam tarzını yansıtan kelimeler, hayvancılık terimleri ve savaşla ilgili kelimeler içeriyordu.

Kıpçakça'nın Tarihçesi ve Yok Oluşu

Kıpçaklar, 11. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinden Orta Asya'ya doğru göç etmişlerdir. Bu göçler sonucunda Kıpçaklar, geniş bir coğrafyada hakimiyet kurmuşlar ve farklı kültürlerle etkileşime girmişlerdir. Kıpçakça, bu dönemde Altın Orda Devleti'nin resmi dili olmuş ve edebiyat, hukuk, ticaret ve din gibi alanlarda kullanılmıştır.

Ancak 15. yüzyılda Altın Orda Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte Kıpçakça'nın kullanımı da azalmaya başlamıştır. Moğol ve Timur istilası, Kıpçakların siyasi ve kültürel birliğini zayıflatmış ve Kıpçakça'nın diğer Türk dillerine karşı rekabet gücünü azaltmıştır. Kıpçakça, zamanla yerini Oğuz Türkçesi ve Çağatay Türkçesi gibi diğer Türk dillerine bırakmıştır. Kıpçakça'nın yok olmasının temel nedenleri şunlardır:

 • Siyasi ve Kültürel Parçalanma: Altın Orda Devleti'nin yıkılması ve Kıpçakların farklı bölgelere dağılması, Kıpçakça'nın birliğini bozmuş ve dilin farklı lehçelere ayrılmasına yol açmıştır.
 • Diğer Türk Dillerinin Etkisi: Oğuz Türkçesi ve Çağatay Türkçesi gibi diğer Türk dillerinin yayılması, Kıpçakça'nın kullanım alanını daraltmış ve dilin zamanla yok olmasına neden olmuştur.
 • Yazılı Kaynakların Sınırlılığı: Kıpçakça'ya ait yazılı belgeler oldukça sınırlıdır ve çoğunlukla Codex Cumanicus gibi sözlük ve gramer kitaplarından oluşur. Bu durum, dilin anlaşılmasını ve korunmasını zorlaştırmıştır.

6. Prusyaca

Uzun Süredir Kullanılmadığı İçin Yok Olmuş 10 Dil

Prusyaca, Baltık Denizi'nin güneydoğu kıyılarında, bugünkü Polonya ve Rusya topraklarında yaşamış olan Prusyalılar tarafından konuşulan ve ne yazık ki günümüzde yok olmuş bir dildir. 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Prusya kültürü, zengin bir mitoloji, gelenekler ve kendine özgü bir dile sahipti. Prusyaca, bu kültürel mirasın önemli bir parçasıydı ve Baltık dilleri ailesinin bir üyesiydi.

Prusyaca'nın Kökeni ve Özellikleri

Prusyaca, Hint-Avrupa dil ailesinin Baltık koluna mensuptur. Litvanca ve Letonca gibi diğer Baltık dilleriyle akrabadır. Prusyaca'nın en eski yazılı belgeleri 14. yüzyıla aittir ve bu belgeler, dilin o dönemdeki yapısı hakkında önemli bilgiler sunar. Prusyaca, kendine özgü bir ses sistemi, gramer yapısı ve kelime dağarcığına sahipti. Dil, diğer Baltık dillerinde olduğu gibi, zengin bir çekim sistemi ve çeşitli sözcük türlerine sahipti. Prusyaca'nın kelime dağarcığı, tarım, balıkçılık, avcılık ve pagan inançları gibi konuları kapsıyordu.

Prusyaca'nın Tarihçesi ve Yok Oluşu

Prusyalılar, 13. yüzyılda Töton Şövalyeleri tarafından fethedildi ve Hristiyanlaştırıldı. Bu süreçte Prusyaca, baskı altına alındı ve Almanca'nın yayılmasıyla birlikte kullanımdan düşmeye başladı. 16. yüzyılda Prusya Dükalığı'nın kurulmasıyla birlikte Almanca, resmi dil haline geldi ve Prusyaca, sadece kırsal bölgelerde konuşulmaya devam etti. 17. yüzyılın sonlarına doğru Prusyaca, tamamen yok oldu ve yerini Almanca'ya bıraktı. Prusyaca'nın yok olmasının temel nedenleri şunlardır:

 • Töton Şövalyeleri'nin Fethi ve Hristiyanlaştırma: Prusya'nın Töton Şövalyeleri tarafından fethedilmesi ve Prusyalıların Hristiyanlaştırılması, Prusyaca kültürünün ve dilinin zayıflamasına yol açtı.
 • Almanca'nın Yayılması: Prusya Dükalığı'nın kurulması ve Almanca'nın resmi dil haline gelmesi, Prusyaca'nın kullanım alanını daralttı ve Almanca'nın yayılmasına zemin hazırladı.
 • Yazılı Kaynakların Azlığı: Prusyaca'ya ait yazılı belgeler oldukça sınırlıdır ve çoğunlukla dini metinler, sözlükler ve kısa yazılardan oluşur. Bu durum, dilin anlaşılmasını ve korunmasını zorlaştırmıştır.

7. Akadca

Uzun Süredir Kullanılmadığı İçin Yok Olmuş 10 Dil

Akadca, antik Mezopotamya'da konuşulan ve günümüzde ne yazık ki yok olmuş bir dildir. Akad İmparatorluğu'nun resmi dili olan Akadca, M.Ö. 24. yüzyıldan M.Ö. 6. yüzyıla kadar Mezopotamya'da ve çevresinde geniş bir coğrafyada kullanılmıştır. Sümerlerin ardından bölgede hakimiyet kuran Akad İmparatorluğu, Mezopotamya'nın siyasi, kültürel ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynamıştır. Akadca, bu zengin medeniyetin dilini ve kültürünü yansıtan önemli bir kaynaktır.

Akadca'nın Kökeni ve Özellikleri

Akadca, Sami dil ailesinin Doğu Sami koluna mensuptur. Arapça, İbranice ve Aramice gibi diğer Sami dilleriyle akrabadır. Akadca, Sümerce'nin ardından Mezopotamya'da kullanılan ikinci büyük dil olmuştur. Sümerce'nin etkisiyle bazı kelime ve gramer özelliklerini benimsemiş olsa da, Akadca, kendine özgü bir yapıya sahipti. Akadca, çivi yazısıyla yazılırdı ve bu yazı sistemi, Sümerlerden alınarak geliştirilmişti. Akadca'nın gramer yapısı, diğer Sami dillerine benzer şekilde sondan eklemeliydi ve fiiller, isimler ve sıfatlar çeşitli ekler alarak farklı anlamlar ifade edebiliyordu. Akadca'nın kelime dağarcığı, Sümerce'den önemli ölçüde etkilenmiş olsa da, zamanla kendine özgü bir kelime hazinesi oluşturmuştur.

Akadca'nın Tarihçesi ve Yok Oluşu

Akad İmparatorluğu, M.Ö. 2334 yılında Sargon tarafından kuruldu ve M.Ö. 2154 yılında yıkıldı. Bu dönemde Akadca, Mezopotamya'nın lingua franca'sı haline geldi ve ticaret, diplomasi, edebiyat ve bilim gibi alanlarda kullanıldı. Hammurabi Kanunları gibi önemli hukuki metinler de Akadca dilinde yazılmıştır. Ancak Akad İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte Akadca'nın kullanımı da azalmaya başladı. Babil İmparatorluğu döneminde Aramice, Mezopotamya'nın yeni lingua franca'sı haline geldi ve Akadca, yavaş yavaş kullanımdan düştü. M.Ö. 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında Akadca tamamen yok oldu ve yerini Aramice ve Farsça'ya bıraktı. Akadca'nın yok olmasının temel nedenleri şunlardır:

 • Siyasi Değişimler: Akad İmparatorluğu'nun yıkılması ve Babil İmparatorluğu'nun yükselişi, Akadca'nın statüsünü zayıflattı ve Aramice'nin yayılmasına zemin hazırladı.
 • Dil Değişimi: Zaman içinde Mezopotamya halklarının kültürel ve sosyal yapısı değişti. Bu değişim, dilin de değişmesine ve sonunda yok olmasına yol açtı.
 • Yazılı Kaynakların Azalması: Akadca'ya ait yazılı belgeler, zamanla azalmaya başladı ve Aramice'nin yayılmasıyla birlikte Akadca metinlerinin üretimi durdu.

8. Sümerce

Uzun Süredir Kullanılmadığı İçin Yok Olmuş 10 Dil

Sümerce, tarihte bilinen en eski yazılı dillerden biridir ve Mezopotamya'nın kadim uygarlıklarından Sümerler tarafından konuşulmuştur. Günümüzde ne yazık ki yok olmuş olan Sümerce, insanlık tarihinin en önemli kültürel ve dilbilimsel miraslarından biridir. Sümerlerin M.Ö. 4. bin yıldan itibaren Mezopotamya'da kurdukları şehir devletlerinde geliştirdikleri bu dil, yazı ve edebiyatın temellerini atmıştır.

Sümerce'nin Kökeni ve Özellikleri

Sümerce'nin kökeni hala tam olarak bilinmemektedir. Dilbilimciler, Sümerce'nin herhangi bir bilinen dil ailesine ait olmadığını ve izole bir dil olduğunu düşünmektedir. Bu durum, Sümerce'yi diğer dillerden ayıran ve gizemini artıran bir özelliktir. Sümerce, çivi yazısıyla yazılırdı. Bu yazı sistemi, Sümerler tarafından geliştirilmiş ve daha sonra Akadca, Babilce ve Asurca gibi diğer Mezopotamya dilleri tarafından da kullanılmıştır. Sümerce, sondan eklemeli bir dil yapısına sahipti ve kelimeler, çeşitli ekler alarak farklı anlamlar ifade edebiliyordu. Sümerce'nin kelime dağarcığı, tarım, hayvancılık, ticaret, din ve astronomi gibi çeşitli konuları kapsıyordu.

Sümerce'nin Tarihçesi ve Yok Oluşu

Sümerler, M.Ö. 4. binyılda Mezopotamya'da şehir devletleri kurmuşlar ve bölgede önemli bir uygarlık geliştirmişlerdir. Sümerce, bu dönemde Mezopotamya'nın lingua franca'sı (ortak dili) haline gelmiş ve edebiyat, hukuk, tıp, matematik ve astronomi gibi alanlarda kullanılmıştır. Gılgamış Destanı gibi önemli edebi eserler de Sümerce dilinde yazılmıştır. Ancak M.Ö. 3. binyılın sonlarından itibaren Akadca, Mezopotamya'da yayılmaya başlamış ve Sümerce'nin yerini almaya başlamıştır. Akadca, Sami dil ailesine mensuptu ve Sümerce'den farklı bir yapıya sahipti. M.Ö. 2. bin yılın başlarında Sümerce, konuşma dili olarak kullanımdan kalkmış olsa da, dini törenlerde, edebiyatta ve bilimsel metinlerde kullanılmaya devam etmiştir. M.Ö. 1. yüzyıla gelindiğinde ise Sümerce tamamen unutulmuş ve yerini Akadca ve Aramice gibi dillere bırakmıştır. Sümerce'nin yok olmasının temel nedenleri şunlardır:

 • Akadca'nın Yayılması: Akadca'nın Mezopotamya'da yayılması ve resmi dil haline gelmesi, Sümerce'nin kullanım alanını daraltmış ve zamanla Sümerce'nin konuşma dili olarak kullanımdan kalkmasına neden olmuştur.
 • Yazılı Geleneğin Kopması: Sümer uygarlığının çöküşüyle birlikte Sümerce'nin yazılı geleneği de zayıflamış ve zamanla kaybolmuştur.
 • Dil Değişimi: Mezopotamya halklarının kültürel ve sosyal yapısı zaman içinde değişmiş ve bu değişim, dilin de değişmesine ve sonunda yok olmasına yol açmıştır.

9. Hurrice

Uzun Süredir Kullanılmadığı İçin Yok Olmuş 10 Dil

Hurrice, antik Yakın Doğu'da konuşulan ve günümüzde ne yazık ki yok olmuş bir dildir. Hurriler tarafından M.Ö. 3. bin yıldan M.Ö. 1. binyıla kadar Mezopotamya, Anadolu ve Suriye'de kullanılan Hurrice, bölgenin kültürel ve siyasi yaşamında önemli bir rol oynamıştır. Hurriler, Mitanni Krallığı gibi güçlü devletler kurmuş ve dönemin önemli aktörlerinden biri olmuşlardır. Hurrice, bu zengin tarihi ve kültürel mirası yansıtan önemli bir kaynaktır.

Hurrice'nin Kökeni ve Özellikleri

Hurrice'nin kökeni hala tam olarak bilinmemektedir. Dilbilimciler, Hurrice'nin herhangi bir bilinen dil ailesine ait olmadığını ve izole bir dil olduğunu düşünmektedir. Bu durum, Hurrice'yi diğer dillerden ayıran ve gizemini artıran bir özelliktir. Hurrice, çivi yazısıyla yazılırdı ve bu yazı sistemi, Sümerlerden alınarak uyarlanmıştır. Hurrice'nin gramer yapısı, ergatif-absolutive bir yapıya sahipti ve özne, nesne ve dolaylı tümleç farklı eklerle işaretlenirdi. Hurrice'nin kelime dağarcığı, Sümerce, Akadca ve Hititçe gibi diğer Mezopotamya dillerinden etkilenmiştir.

Hurrice'nin Tarihçesi ve Yok Oluşu

Hurriler, M.Ö. 3. binyılda Mezopotamya'ya gelmiş ve bölgede önemli bir güç haline gelmişlerdir. M.Ö. 15. yüzyılda Mitanni Krallığı'nı kuran Hurriler, Mısır ve Hitit İmparatorluğu ile mücadele etmişlerdir. Hurrice, bu dönemde Mitanni Krallığı'nın resmi dili olmuş ve diplomasi, ticaret ve edebiyat gibi alanlarda kullanılmıştır. Ancak M.Ö. 13. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun yükselişiyle birlikte Hurrilerin gücü azalmaya başlamıştır. Hititler, Mitanni Krallığı'nı fethetmiş ve Hurrice, yavaş yavaş kullanımdan düşmeye başlamıştır. M.Ö. 1. binyılın başlarında Hurrice tamamen yok olmuş ve yerini Hititçe, Luvice ve Aramice gibi dillere bırakmıştır. Hurrice'nin yok olmasının temel nedenleri şunlardır:

 • Siyasi Değişimler: Mitanni Krallığı'nın yıkılması ve Hitit İmparatorluğu'nun yükselişi, Hurrice'nin statüsünü zayıflatmış ve diğer dillerin yayılmasına zemin hazırlamıştır.
 • Dil Değişimi: Zaman içinde Hurrilerin kültürel ve sosyal yapısı değişmiş ve bu değişim, dilin de değişmesine ve sonunda yok olmasına yol açmıştır.
 • Yazılı Kaynakların Azlığı: Hurrice'ye ait yazılı belgeler oldukça sınırlıdır ve çoğunlukla dini metinler, mektuplar ve idari belgelerden oluşur. Bu durum, dilin anlaşılmasını ve korunmasını zorlaştırmıştır.

10. Elamca

Uzun Süredir Kullanılmadığı İçin Yok Olmuş 10 Dil

Elamca, antik İran'da Elam uygarlığı tarafından konuşulan ve günümüzde ne yazık ki yok olmuş bir dildir. M.Ö. 3. bin yıldan M.Ö. 6. yüzyıla kadar Zagros Dağları'nın batısında, bugünkü İran'ın güneybatısında hüküm süren Elam uygarlığı, Mezopotamya'nın güçlü komşularından biriydi. Zengin bir kültüre ve kendine özgü bir dile sahip olan Elam uygarlığı, tarih sahnesinde önemli bir yer edinmiştir.

Elamca'nın Kökeni ve Özellikleri

Elamca, herhangi bir bilinen dil ailesine ait olmayan izole bir dildir. Dilbilimciler, Elamca'nın kökeni ve diğer dillerle olan ilişkisi hakkında hala net bir sonuca varamamıştır. Bu durum, Elamca'yı diğer dillerden ayıran ve gizemini artıran bir özelliktir. Elamca, çivi yazısıyla yazılırdı ve bu yazı sistemi, Sümerlerden alınarak uyarlanmıştır. Elamca'nın gramer yapısı, diğer izole diller gibi benzersiz özelliklere sahipti. Dil, özne-nesne-yüklem sıralamasına sahipti ve ekler aracılığıyla çeşitli gramer işlevlerini yerine getiriyordu. Elamca'nın kelime dağarcığı, Sümerce ve Akadca gibi Mezopotamya dillerinden etkilenmiştir.

Elamca'nın Tarihçesi ve Yok Oluşu

Elam uygarlığı, M.Ö. 3. binyılda kuruldu ve M.Ö. 6. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. Bu süre zarfında Elamca, Elam'ın resmi dili olarak kullanıldı ve edebiyat, hukuk, din ve ticaret gibi çeşitli alanlarda zengin bir yazılı mirasa sahip oldu. Elamca, aynı zamanda Mezopotamya'daki diğer uygarlıklarla olan diplomatik yazışmalarda da kullanılmıştır. Ancak M.Ö. 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu'nun yükselişiyle birlikte Elam uygarlığı sona erdi ve Elamca da yavaş yavaş kullanımdan düşmeye başladı. Pers İmparatorluğu'nun resmi dili olan Eski Farsça, Elam topraklarında yaygınlaştı ve Elamca, yerel halk arasında konuşulmaya devam etse de önemini yitirdi. M.Ö. 4. yüzyıla gelindiğinde Elamca, tamamen yok olmuş ve yerini Eski Farsça'ya bırakmıştır. Elamca'nın yok olmasının temel nedenleri şunlardır:

 • Pers Hakimiyeti: Pers İmparatorluğu'nun Elam'ı fethetmesi, Elamca'nın kullanım alanını daralttı ve Eski Farsça'nın yayılmasına zemin hazırladı.
 • Dil Değişimi: Zaman içinde Elam halkının kültürel ve sosyal yapısı değişti. Bu değişim, dilin de değişmesine ve sonunda yok olmasına yol açtı.
 • Yazılı Kaynakların Azlığı: Elamca'ya ait yazılı belgeler oldukça sınırlıdır ve çoğunlukla kraliyet yazıtları, dini metinler ve idari belgelerden oluşur. Bu durum, dilin anlaşılmasını ve korunmasını zorlaştırmıştır.

DİLLERİ KORUMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Diller, insanlığın ortak mirasıdır ve kültürel zenginliğimizin temel taşlarından biridir. Ancak, günümüzde birçok dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Küreselleşme, baskın dillerin yayılması ve teknolojik gelişmeler, azınlık dillerinin kullanım alanını daraltmakta ve bu dillerin geleceğini tehdit etmektedir. Dillerin yok olması, sadece kelimelerin kaybolması anlamına gelmez, aynı zamanda o dili konuşan toplumun kültürel kimliğinin, tarihsel birikiminin ve dünya görüşünün de yok olması demektir. Peki, dilleri korumak için neler yapabiliriz? İşte bazı önemli adımlar:

 • Farkındalık Yaratmak: Dillerin yok olma tehlikesi konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, dil koruma çalışmalarının ilk adımıdır. Bu konuda medya, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri önemli bir rol oynayabilir.
 • Dil Politikaları Geliştirmek: Devletler, azınlık dillerinin korunması ve geliştirilmesi için etkili dil politikaları uygulamalıdır. Bu politikalar, azınlık dillerinin eğitimde, medyada ve resmi kurumlarda kullanımını teşvik etmeli ve dil öğrenimini desteklemelidir.
 • Dil Araştırmalarını Desteklemek: Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerin belgelenmesi, araştırılması ve arşivlenmesi, bu dillerin gelecek nesillere aktarılması için önemlidir. Üniversiteler, araştırma merkezleri ve dilbilimciler, bu alanda önemli çalışmalar yürütebilirler.
 • Dil Canlandırma Projeleri: Yok olmaya yüz tutmuş dillerin yeniden canlandırılması için dil canlandırma projeleri hayata geçirilmelidir. Bu projeler, dilin konuşulduğu topluluklarda dil öğrenimini teşvik etmeli, dil materyalleri hazırlamalı ve dilin kullanımını yaygınlaştırmalıdır.
 • Teknolojiyi Kullanmak: Teknoloji, dil koruma çalışmalarında önemli bir araç olabilir. Dil öğrenme uygulamaları, çevrimiçi sözlükler, dil arşivleri ve sosyal medya platformları, dillerin öğrenilmesini ve kullanımını kolaylaştırabilir.
 • Eğitimde Anadil Kullanımını Teşvik Etmek: Çocukların anadillerini öğrenmeleri ve kullanmaları, dilin geleceği için hayati önem taşır. Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar her seviyede anadil eğitimi verilmeli ve desteklenmelidir.
 • Kültürel Etkinlikler Düzenlemek: Dillerin yaşatılması için kültürel etkinlikler düzenlenmelidir. Tiyatro oyunları, konserler, festivaller ve diğer kültürel etkinlikler, dilin kullanımını teşvik eder ve dilin konuşulduğu toplulukların kültürel kimliğini güçlendirir.
 • Çok Dilliliği Desteklemek: Çok dillilik, kültürel zenginliğin ve anlayışın bir göstergesidir. Toplumlarda çok dilliliği teşvik etmek, farklı dillerin ve kültürlerin bir arada yaşamasını sağlar ve dil çeşitliliğini korur.
 • Yerel Toplulukları Güçlendirmek: Dillerin korunması ve geliştirilmesi için yerel toplulukların güçlendirilmesi önemlidir. Yerel topluluklar, kendi dillerini korumak ve geliştirmek için inisiyatif almalı ve bu konuda desteklenmelidir.
 • Uluslararası İşbirliği: Dillerin korunması, uluslararası işbirliği gerektiren bir konudur. UNESCO gibi uluslararası kuruluşlar, dil koruma çalışmalarına destek vermeli ve ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmelidir.

 İçerik Üreticisi
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.