Bilgi Felsefesi | Akımları ve Temel Kavramları

Felsefenin önemli akımlarından biri olan Bilgi Felsefesi (epistemoloji) ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. İşte detaylar.
Bilgi Felsefesi | Akımları ve Temel Kavramları

Bilgi Felsefesi'nin kökenleri, Antik Yunan filozoflarına kadar uzanır. Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi filozoflar, bilgi felsefesi konusunda önemli çalışmalar yapmışlardır. Ortaçağ ve Rönesans dönemlerinde de bu konu üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. İşte bilgi felsefesi hakkında daha ayrıntılı bilgiler.

Bilgi Felsefesi Nedir?

Bilgi Felsefesi

Bilgi Felsefesi, bilginin doğasını, kaynaklarını, kapsamını, değerini ve doğruluğunu inceleyen bir felsefe dalıdır. Epistemoloji olarak da adlandırılan bu disiplin, insan zihninin sınırlarını keşfetmeye ve bilginin ne olduğunu anlamaya çalışır.

Bilgi edinme, bilme ve öğrenme insanı diğer canlılardan ayıran en temel güdülerinden biridir. İnsanın ortaya çıkmasından itibaren her yerde her zaman bu güdülerden etkilendiği görülmektedir. Bu nedenle bilgi edinme yani bilme ve bilginin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir.

Felsefe tarihinin ilk dönemlerinde, bilginin öznesine değil daha çok nesnesine yoğunlaşıldığı görülmüştür. Thales, her şeyin arkhesinin "su" olduğunu söylemiştir. Anaksimandros, her şeyin arkhesinin sonsuz ve sınırsız olan "aperion", Anaksimenes ise "hava" olduğunu söylemiştir. İşte bunlar, felsefe tarihinde daha çok nesne üzerine yoğunlaşmış ilk dönem filozoflarıdır.

"Bilgi" konusunun, felsefi düşüncenin gündemine gelmesi ise, Sofistler, Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi büyük filozofların döneminde olmuştur.

İnsan usunun doğası, duyular ile algılanan yeri, gerçek bilgi ile bilgi sanılanı neyin ayırdığı gibi konular doğrultusunda bilginin doğasını, kaynağı ile kökenini, bilgi savlarının gerçeklilikleri ile sınırlarını, bütün yönleri ve öğeleriyle birlikte bilme süreci ile bilginin özünü soruşturan; bilginin olanaklılığını, geçerliliği ve doğruluğu ile koşulları ve türlerini ele alıp inanç, kuşku, kesinlik gibi kavramlarla ilişkisini tartışan; nelerin bilgi nesnesi olarak kabul edilebileceğini belirlemeye çalışan; tüm yönleriyle bilginin değerini araştırıp bilen özneyle bilinen nesne arasındaki ilişkinin netliğini irdeleyen felsefe dalıdır.

Bilgi Felsefesi Kökeni

Bilgi Felsefesi

"Bilginin kaynağı ya da kökeni nedir?" sorusu bağlamında, verilen yanıtlara bağlı olarak felsefe tarihinde iki ana temel anlayış öne sürülmüştür. Bunlardan ilki insan bilgisinin tek kaynağının duyular yoluyla gerçekleştirilen deneyimler olduğunu ileri süren "Deneycilik" anlayışıdır. Deneycilik anlayışının izleri felsefe tarihinde "Stoacılık" ile "Epikurosçuluk"a dek uzandığı görülmektedir. Ancak bu anlayış en yetkin biçimiyle başını Locke, Berkeley ve Hume'u çektiği "İngiliz Deneyciliği"nde temellendirmiştir.

Yine aynı felsefe sorusuna karşı verilen öteki yanıt doğrultusunda temellendirilen yaklaşım ise usçuluktur. Aynı deneycilik gibi usçuluğunda felsefe tarihinde değişik biçimleri bulunmakla birlikte, en genel anlamıyla usçuluk, bilginin kaynağının deneyden bağımsız ya da deneye önsel bir ussallık alanı ya da soyut ve genel kavramlar üzerine dayalı üst düzey bir duyum alanı olduğunu ileri sürmektedir.

Usçuluk anlayışının en önemli savunucuları arasında Platon, Aristoteles, Augustinus, Descartes, Leibniz ve Spinoza gibi daha çok klasik filozoflar yer almaktadır.

Bilgi Felsefesi Akımları

Bilgi Felsefesi

Bilgi Felsefesi, bilginin doğası, kaynağı, kapsamı ve doğruluğu gibi konuları ele alır. Bilgi Felsefesi'nin tarihi, Antik Yunan filozoflarına kadar uzanır ve günümüzde hala tartışılan birçok konu vardır. Bilgi Felsefesi'nin tarihi boyunca birçok akım ortaya çıkmıştır ve her biri farklı bir bakış açısı sunmuştur. İşte Bilgi Felsefesi'nin önemli akımlarından bazıları:

1. Empirizm

Empirizm, bilginin kaynağının deneyim olduğunu savunan bir akımdır. Bu akıma göre, insan zihni doğuştan boş bir sayfa gibidir ve bilgi, dış dünyadan gelen duyularla elde edilir. Empiristler, bilginin sadece gözlem ve deneyimle elde edilebileceğini savunurlar.

2. Rasyonalizm

Bu akıma göre, insan zihninde doğuştan var olan fikirler vardır ve bu fikirler aklın kullanılmasıyla ortaya çıkar. Rasyonalistler, bilginin sadece akıl yoluyla elde edilebileceğini savunurlar.

3. Pragmatizm

Bilgi, bir problemi çözmek veya bir amaç için kullanılabilen bir araçtır. Pragmatistler, bilginin doğru veya yanlış olmasından ziyade, kullanışlı olup olmadığına odaklanırlar.

4. Konstrüktivizm

İnsanlar, dış dünyayı direkt olarak algılayamazlar ve bilgi, kişisel tecrübelerimizle yapılandırılır. Konstrüktivistler, bilginin objektif değil, subjektif olduğunu savunurlar.

5. Realizm

Realizm, bilginin dış dünyada var olan gerçekliğe dayandığını savunan bir akımdır. Bu akıma göre, dış dünya gerçek ve nesnel bir varlık olduğu için, bilgi de gerçek ve nesnel olabilir. Realistler, bilginin doğruluğunun, gerçekliğe uygunluğuna dayandığını savunurlar.

Bilgi Felsefesinin Temel Soruları

Bilgi Felsefesi

Genel olarak bilgi felsefesini cevap aradığı temel sorular şunlardır;

 • Bilgi teorisi (epistemoloji) nedir?
 • Doğru bilginin imkanı
 • Bilginin kaynağı ve ölçütleri
 • Rasyonalizm (akılcılık) nedir?
 • Bilginin alanı, kapsamı ve sınırları
 • Ampirizm (deneycilik) nedir?
 • Bilgi felsefesinin konusu nedir?
 • Kritisizm (eleştiricilik) nedir?
 • Bilgi kuramının temel soruları nelerdir?
 • Pozitivizm (olguculuk) nedir?
 • Doğru bilginin imkanı problemi
 • Analitik felsefe (çözümleyici felsefesi nedir?
 • Doğru bilginin imkansızlığı
 • Pragmatizm (faydacılık) nedir?
 • Kuşkuculuk (septisizm) nedir?
 • Fenomenoloji (görüngübilim) nedir?

Bilim ve Bilgi Felsefesi Arasındaki Farklar

Bilgi Felsefesi

Bütün bilimler ve felsefe arasında ortak olan bilgi, bir fenomendir fakat bu fenomende birçok problemler vardır. Bilim, bilgi fenomeninin bu problemlerinden hiçbirisiyle uğraşmaz. Her bilim, naiv olarak kendi alanına giren şeyleri, var olan şeyleri ele alır; onlardaki problemleri adım adım izler; bu problemleri çözmeye çalışır. Kendi alanındaki bilgiyi geliştirir, derinleştirir ve ilerletir.

Bilim ise "bilgi nedir?" sorusunu sormaz. Elde ettiği bilginin niteliği (apriori, aposteriori) ile, bu bilginin kazanıldığı şeyin (var olan şeyin) üzerinde de durmaz. Bilim, araştırmalar yapar. Bu araştırmalarla sağladığı ilerlemeyi, kendiliğinden anlaşılan açık bir fenomen olarak görür. Bilim, araştırmalarını her adımında (her bilim kendi varlık-alanının özelliklerine göre) elde ettiği bilgiyi kontrol eder fakat bilim, araştırmanın, ilerlemenin ne olduğu, kontrolün niçin yapıldığını sormaz.

Gerçi bütün bilimler bilgi ile uğraşırlar; fakat bu bilgiyi elde edenle, onun kaynağı olan (var olan şeyleri) çok açık şeyler olarak görürler. Bilim için burada sorulacak bir soru yoktur. Halbuki bilgi hangi alanda olursa olsun, onun birbirinden ayrılmayan iki öğesi vardır: Bunlardan birisi, bilen (insan), öteki ise bilinen, bilinebilen, araştırılan şey (varolan şey)dir. Her bilgi, bu iki öğeye, bunlar arasında kurulan bağa dayanır.

Bilinen (insana), bilgi teorisinde "suje"; bilinen, bilinmesi gereken şeye de "obje" adı verilir. Obje var olan şeydir. Bu var olan şey doğal bir şey, tarihsel bir belge, dil, yazın yapıtı, matematik problemi, psişik, sosyal, ekonomik bir fenomen olabilir... Bilim, suje ile objenin özellikleri, varlık karakterleri üzerinde durmadığı gibi, suje ile obje arasındaki bağlarla (aktlarla) da uğraşmaz. Bu bağların nasıl kurulduğunu incelemez. İşte bütün bu problemler ile bilgi felsefesi uğraşır.

Bilgi Felsefesi Temel Kavramları

Bilgi Felsefesi

Bilgi felsefesinin temel kavramları, doğruluk, gerçeklik ve temellendirmedir. Doğruluk yani hakikat, düşüncenin nesnesine uygun olması olarak açıklanırken, gerçeklik, zaman ve mekan içinde var olanları tümü olarak değerledirilmektedir. Temellendirme ise düşüncenin ya da ileri sürülen sava gerekçe bulma olarak nitelendirilmektedir. Bilgi felsefesinin temel soruları;

 • Doğru bilgi olanaklı mıdır?
 • İnsan gerçeği tam ve kesin olarak bilebilir mi?
 • Bilginin kaynağı nedir?

"Doğru bilgi olanaklı mıdır?" sorusuna verilen yanıtları, felsefe tarihinde iki ana gruba toplayabiliriz. Bunlardan ilkinde, doğru bilginin olanaksız olduğunu savunanlar (sofistler, septikler ve kuşkucular) yer almaktadır. İkinci grupta doğru bilginin olanaklı olduğunu savunanlar (rasyonalizm, ampirizm, kritisizm, entüisyonizm, pozitivizm, analitik felsefe, fenomenoloji ve pragmatizm) yer alır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Varlık FelsefesiDil Felsefesi Nedir?

Bilgi Felsefesi'nin amacı nedir?

Bilgi Felsefesi'nin amacı, insanların bilgi edinme süreçlerini anlamak ve doğru bilgiye ulaşmak için en iyi yolları araştırmaktır. Ayrıca, Bilgi Felsefesi, bilginin doğası ve sınırları hakkında felsefi bir anlayış geliştirmeyi amaçlar.

Bilgi Felsefesi'nin tarihi nedir?

Bilgi Felsefesi'nin tarihi, Antik Yunan filozoflarına kadar uzanır. Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi filozoflar, bilgi felsefesine büyük katkılar sağlamışlardır. Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde de Bilgi Felsefesi üzerine çalışmalar yapılmıştır.

Bilgi Felsefesi'nin önemi nedir?

Bilgi Felsefesi, insanların düşünme, sorgulama ve mantıksal analiz becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, doğru bilgiye ulaşma sürecinde en iyi yöntemleri belirlemek için önemlidir. Bilgi Felsefesi aynı zamanda, bilginin doğası ve sınırları hakkında felsefi bir anlayış geliştirmeye yardımcı olur.

Bilgi Felsefesi'nin diğer felsefe dallarından farkı nedir?

Bilgi Felsefesi, bilginin doğası, kaynağı, kapsamı ve doğruluğu gibi konulara odaklanırken, diğer felsefe dalları insanın dünya ve varoluşu hakkındaki sorulara cevap ararlar. Örneğin, ontoloji varoluşu araştırırken, etik insan davranışlarının doğru ve yanlışlığı hakkında çalışır.

YORUMLAR (2)
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum