Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri

Yunus Emre Şiirleri – Yunus Emre’nin En Güzel 15 Şiiri
10.09.202018:03

Halk şairi Yunus Emre özellikle aşk ve insanlık adına birçok şiir yazmıştır. Eserlerinde insanlığa ışık tutmayı amaçlayan Yunus Emre’nin şiirleri hala araştırılmaktadır. Biz de bu içeriğimizde Yunus Emre şiirlerini derledik…

Haber güncelleme tarihi 10.09.2020 18:05

En Güzel ve Kısa Yunus Emre Aşk Şiirleri

Yunus Emre, Anadolu’da 13. Yüzyılda yaşamış ve günümüze birçok eser bırakmış halk şairidir. Özellikle şiirleri sevilen ve beğenilerek okunan Yunus Emre, kendisine konu olarak insanlığı ve aşkı seçmiştir. Yunus Emre sözleri içeriğinde olduğu gibi bu içeriğimizde de sizler için en güzel Yunus Emre şiirlerini bir araya getirdik. İşte Yunus Emre kısa aşk şiirleri…

Yunus Emre Şiirleri;

1. Aşk İle Mest Olmalı

Aşkın şarabın içeli kandalığım bilmezem

Şöyle yavu kıldım beni, isteyuben bulumazam

 

Derya-vü umman olmuşam, gevherlere kan olmuşam

Hüsnünde hayran olmuşam, kendüzüme gelimezem

 

Zatına yol bulumadım, senden nişan alımadım

Çünki seni bilemedim, kulluğunu kılımazam

 

Yoluna basaldan kadem, varlığımı kıldım adem

Gözden ırılma sen bir dem ki sensiz ben olumazam

 

Adın dolalı ellere, senden nişan alımazam

Aşkın ile mest olalı, Cennet'lere kalımazam

 

Benim urup bünyadımı, Yunus yazaldan adımı

Kestim kamudan umudü, aşkından ayrılmazam

Yunus Emre Şiirleri


2. Bana Seni Gerek Seni

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni

Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni

 

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim

Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni

 

Aşkın aşıkları öldürür, aşk denizine daldırır

Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni

 

Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem

Sensin dün ü gün endişem, bana seni gerek seni

 

Sofilere sohbet gerek, Ahilere Ahret gerek

Mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek seni

 

Eğer beni öldüreler, külüm göke savuralar

Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni

 

Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri

İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni

 

Yunus'dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum

İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni

Yunus Emre Şiirleri


3. Ben Gelmedim Dava İçin

Benim bunda kararım yok, ben bunda gitmeğe geldim

Bezirganem metaım çok, alana satmağa geldim

 

Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için

Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim

 

Dost esrüğü deliliğim, aşıklar bilim neliğim

Denşürüben ikiliğim, birliğe bitmeğe geldim

 

Ol hocamdır ben kuluyum, Dost bağçesi bülbülüyüm

Ol hocamın bağçesine, şad olup ötmeğe geldim

 

Bunda biliş olan canlar, anda bilişirlermiş

Bilişüben Hocamla, halim arzetmeğe geldim

 

Yunus Emre aşık olmuş, Maşuka derdinden ölmüş

Gerçek erin kapısında, canım arz etmeğe geldim

Yunus Emre Şiirleri


4. Bir Ben Vardır Bende

Severim ben Seni candan içeru

Yolum vardır bu erkandan içeru

 

Şeriat, tarikat yoldur varana

Hakikat meyvası andan içeru

 

Dinin terk edenin küfürdür işi

Ol ne küfürdür, imandan içeru

 

Beni bende demen, ben de değilim

Bir ben vardır bende, benden içeru

 

Beni benden alana ermez elim

Kim kadem basa Sultandan içeru

 

Süleyman kuş dilin bilir dediler

Süleyman var, Süleyman'dan içeru

 

Tecelliden nasip erdi kimine

Kiminin maksudu bundan içeru

 

Senin aşkın beni benden alıptır

Ne şirin dert bu, dermandan içeru

 

Miskin Yunus, gözü tuş oldu Sana

Kapıda bir kuldur, Sultandan içeru

Yunus Emre Şiirleri


5. Bir Kez Gönül Yıktın İse

Bir gez gönül yıktın ise, kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil

 

Bir gönül yaptın ise, er eteğin tuttun ise

Bir gez hayr ettin ise, birine bin az değil

 

Erden sana nazar ola, için dışın nur ola

Beli kurtulmuştan ola, şol kişi kim gammaz değil

 

Er odur alçak dura, ayak odur yola vara

Göz odur ki Hakk'ı göre, gündüz gören göz değil

 

Yunus Emre'm sözün satar, söze bal ü yağ katar

Altmış bin sarrafa satar, yükü gevherdir koz değil

Yunus Emre Şiirleri


6. Cana Kıyan Gelsin

Bugün sohbet bizim oldu, bize bizim diyen gelsin

Bu aşk zehrin seve seve içübeni kanan gelsin

 

Bugün meydan-ı aşk içre, çağırıp bir ün eyledim

Müezzinlik bizim oldu, imam olduk uyan gelsin

 

Kanaat hırkasın geydim, selamet başını çektim

Melamet gömleğin biçtim, arif olup giyen gelsin

 

Bu ummanda delim gevher;eğerçi var, ele girmez

Bahası candır alınmaz, bugün cana kıyan gelsin

 

İşit derviş bu sözümü, ne etmişem kendüzümü

Hiçe satmışam özümü, bu cefaya doyan gelsin

 

Suret nakşın yumak ile, gönül milki temiz olmaz

Akıp rahmet suyu çağlar, gönül çirkin yuyan gelsin

 

Yunus Emre anı görmüş, eline bir divan almış

Alimler okuyamamış, bu manadan duyan gelsin

Yunus Emre Şiirleri


7. Dost Elinden Ölürsem

Dost elinden ölürsem, hiç gümansız geru gelem

Ganimet görem bu demi, can şükrane veri gelem

 

Canın diri tutan kişi, Dost katından ırak düşer

Feda kılam yüz bin canı, ıraklıktan beru gelem

 

Cercis'leyin ol Dost beni, yetmiş gez öldürür ise

Bin gez dahi ölür isem, yüz bin gez ileru gelem

 

Yüz bin gez doğam uyagam, Dost burcunda cevlan kılam

Hem Bunda olam, hem Anda, Bunda Anda varı gelem

 

Yavu kılındım ne çare, yürürem dün gün avare

Sorulara cevap budur, ben esrügem deyu gelem

 

Bin yıl toprakta yatursam, ben komayam Enelhakkı

Ne vakit gerek olursa, aşk nefesin uru gelem

 

İnanmayan, gel sinime, Dost adını eyit, kıgır

Kefen donum pare kılup, toprağımdan duru gelem

 

Bundan böyle n'olasını, değme akil şerh etmeye

Yunus eydür aşıklara, Dost haberin veri gelem

Yunus Emre Şiirleri


8. Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Gönlüm düştü bu sevdaya

Gel gör beni aşk neyledi

Başımı verdim kavgaya

Gel gör beni aşk neyledi

 

Ben yürürüm yana yana

Aşk boyadı beni kana

Ne akilim ne divane

Gel gör beni aşk neyledi

 

Mecnun oluben yürürüm

Dostu düşümde görürüm

Uyanır melul olurum

Gel gör beni aşk neyledi

 

Aşkın beni mest eyledi

Aldı gönküm hasteyledi

Öldürmeğe kast eyledi

Gel gör beni aşk neyledi

 

Gah eserim yeller gibi

Gah tozarım yollar gibi

Gah akarım seller gibi

Gel gör beni aşk neyledi

 

Akan sulayın çağlarım

Dertli yüreğim dağlarım

Yarim için ben ağlarım

Gel gör beni aşk neyledi

 

Benzim sarı, gözlerim yaş

Bağrım pare, ciğerim baş

Halden bilen dertli kardaş

Gel gör beni aşk neyledi

 

Miskin Yunus biçareyim

Baştan ayağa yareyim

Dost elinden avareyim

Gel gör beni aşk neyledi

Yunus Emre Şiirleri


9. Gelen Geçer, Konan Göçer

Bu dünya kimseye kalmaz, anadur ölümün zinhar

Kaçan kimse gider gelmez, anadur ölümün zinhar

 

Gelen geçer, konan göçer, nasip oldukça yer içer

Ecel ömre kefen biçer, anadur ölümün zinhar

 

Üstüne çün çöker dağlar, ecel gelir dilin bağlar

Kalır bu bahçeler bağlar, anadur ölümün zinhar

 

Kefen donun ola toprak, bitiser üstünde yaprak

Dola gözlerine toprak, anadur ölümün zinhar

 

Nice cem'ettin ise mal, alır varislerin filhal

Sinde sen çekersin vebal, anadur ölümün zinhar

 

Pes anı sanma malındır, haram ise vebalindir

Helal ise sualindir, anadur ölümün zinhar

 

Kalır ayruklara malın, seninle gider amalin

İrişmez bir pula elin, anadur ölümün zinhar

 

Geri gelmez varan anda, kalır ol karannu sinde

Sevap işleyu gör bunda, anadur ölümün zinhar

 

Günahkarsın günahın çok, günah için bir ahın yok

Varacak gayrı rahın yok, anadur ölümün zinhar

 

Yunus tak boynuna bendi, sonra halka ver bu pendi

Cihandan kes bu payvandı, anadur ölümün zinhar

Yunus Emre Şiirleri


10. Gözüm Seni Görmek İçin

Gözüm seni görmek için, elim Sana ermek için

Bugün canım yolda kodum, yarın Seni bulmak için

 

Bugün canım yolda koyam, yarın ivazın veresin

Arz eyleme Uçmağını, hiç arzum yok Uçmak için

 

Benim Uçmak neme gerek, hergiz gönlüm ana bakmaz

İşbu benim zariliğim, değildürür bir bağ için

 

Uçmak Uçmağım dediğin, müminleri yiltediğin

Bir ev ile birkaç huri, hevesim yok koçmak için

 

Bunda dahi verdin bize, ol hurilerden çift helal

Andan dahi geçti arzum, arzum Seni görmek için

 

Sofulara ver Sen anı, bana Seni gerek Seni

Ben nice terk idem Seni, şol bir ala çardak için

 

Yunus hasretdürür Sana, hazretini göster ana

İşin zulüm değildürür, dat eyleğil varmak için

Yunus Emre Şiirleri


11. Ne Oldu

İster idim Allah'ı, buldum ise ne oldu

Ağlar idim dün ü gün, güldüm ise ne oldu

 

Erenler meydanında, yuvarlanır top idim

Padişah çevganında kaldım ise ne oldu

 

Erenler meclisinde deste kızıl gül idim

Açıldım, ele geldim, soldum ise ne oldu

 

Danişmentler, alimler medresede bulduyse

Ben harabat içinde buldum ise ne oldu

 

İşit Yunus'u, işit üş, yine deli oldu

Erenler manasına daldım ise ne oldu

Yunus Emre Şiirleri


12. Şol Göz ki Seni Gördü

Şol göz ki Seni gördü, ol neye nazar etsin

Şol can ki Seni duydu, tende ne karar etsin

 

Aşkına düşen aşık, derdine yanar dün gün

Vaslındır ana derman, hekim ne tımar etsin

 

Aşkın ezeli Hacem, yoklukta komuş varın

Bu remzi duyan aşık, yokluğu şikar etsin

 

Sen bir gani sultansın, canlar içinde cansın

Vasfın kaleme gelmez, dil kanda şümar etsin

 

Gerçek Şaha kul olan, gönlünü Sana veren

Seni kendinde bulan, kanceru sefer etsin

 

Bu çeşniyi tadana, kim ne vereler kana

Derdine düşen cana, hekim ne tımar etsin

 

Bu sırrı duyan kani, ger aşık ise canı

Açıldı gevher kanı, alana haber etsin

 

Çün aşkın ola emelim, sürüle gönülden gamım

Vaslına eren bir dem, bin canı nisar etsin

 

İmdi ki Yunus kalmış Hazret'e yüzü kara

Bir nesnesi yok müflis, neyile bazar etsin

Yunus Emre Şiirleri


13. Suçumu Örter Hırkam

Ey bana derviş diyen, nem ola derviş benim

Ya bu adıma layık, hani elimde iş benim

 

Derviş derler adıma, bakarlar suratıma

Bilmezler ki dirliğim, külli sitayiş benim

 

Dil ile şeyhim ulu, yolda aludan alu

Aklım evi kaygılı, nefsim asayiş benim

 

Sureti güler halka, ya kani kulluk Hakka

Bu dirliğime bak a, hem işim yanlış benim

 

Kendi izimi bilirem, saluslanuben yürürem

Buğz ü kibr ü adavet, gönlümü almış benim

 

Suçumu örter hırkam, dirliğim cümlesi ham

Bir gün yırtılısar perdem, zehi düşvar iş benim

 

Derviş neye dolundum, ulu suçta bulundum

Yunus umduğum Haktan, ol rahmet imiş benim

Yunus Emre Şiirleri


14. Söyler İsem Sensin Sözüm

Sensin benim canım canı, Sensiz kararım yokdürür

Uçmak'ta Sen olmaz isen, vallah nazarım yokdürür

 

Baksam Seni görür gözüm, söyler isem Sensin sözüm

Seni gözetmekten artuk, yeğrek şikarım yokdürür

 

Çün ben beni unutmuşam, şöyle Sana gitmişem

Ne kalde, ne halde isem, bir dem kararım yokdürür

 

Eğer beni Cercis'leyin, yetmiş gez öldürür isen

Dönem geru Sana varam, zira ki arım yokdürür

 

Yunus dahi aşık Sana, göster didarını ana

Yarım dahi Sensin benim, ayruk nigarım yokdürür

Yunus Emre Şiirleri


15. İncil İle Kur'anı

Mana denizine daldık, vücut seyrini kılduk

İki cihan serteser, cümle vücutta bulduk

 

Gece ile gündüzü, gökte yedi yıldızı

Levhte yazılan sözü, cümle vücutta bulduk

 

Musa'nın çıktığı Tur'u, gökteki Beytülmamuru

İsrafil'deki Suru, cümle vücutta bulduk

 

Tevrat ile İncil'i, Furkan ile Zebur'u

Kur'andaki Ayeti nuru, cümle vücutta bulduk

 

Yüce görünen gökleri, göklerdeki melekleri

Yetmiş bin hicapları, cümle vücutta bulduk

 

Yedi göğü, yedi yeri, bu dağları, denizleri

Uçmak ile Tamu'yu, cümle vücutta bulduk

 

Yunus'un sözleri hak, cümlemiz dedik sadak

Kanda istersen anda bak, cümle vücutta bulduk

Yunus Emre Şiirleri

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Etiketler:
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 - 2020 NeOldu.com
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.