Siyasi Parti Nedir? Partilerin Görevleri Nelerdir?

Siyasi partilerin ne olduğunu, siyasi partilerin hangi düşünceler kapsamında bir araya gelip oluştuğunu ve görevlerinin ne olduğunu sizler için derledik.
Siyasi Parti Nedir? Partilerin Görevleri Nelerdir?

Siyasi partilerin tarihçesini, hangi ideolojilere göre nasıl ayrıldığını ve siyasi partilerin görevlerinin ne olduğu hakkında araştırmalar yaptık. İşte siyasi partiler ile ilgili detaylı bilgiler.

Siyasi Parti Nedir?

Siyasi Parti Nedir

Siyasi Parti, benzer siyasi görüşe sahip olan insanların ülke yönetiminde söz sahibi olmak üzere kurdukları örgütlere verilen isimdir. Siyasi partilerin temel amacı ve görevleri, haklın verdiği yetkiyle birlikte devlet yönetimine katkıda bulunmaktır.

Siyasi Partilerin Tarihi

Siyasi Parti Nedir

Siyasi partilerin geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar kabileler halinde yaşarken bile onları yöneten önderler ve muhalefet eden gruplar her daim var olmuşlardır. Bu grupların günümüzdeki yapılanması bir siyasi parti ile yakından alakalıdır. Siyasi partilerin var oluşu demokrasilerden daha eskidir. Monarşiyle yönetilen toplulukların yönetimine her zaman muhalefet olan başka bir grup mevcut olmuştur. En otokratik yönetimler de bile her zaman bir muhalif grubun varlığından söz etmek mümkündür.

İnsanların hepsi aynı düşüncelere sahip değildir. Bunun için sürekli farklı düşüncelere sahip yönetimlerin, düşüncelerin ortaya çıkması kadar da doğal bir şey yoktur. Bunun içindir insanların topluluk şeklinde yaşamaya başlamasıyla birlikte her zaman muhalefet olan kişilerin görüşü var olmuştur. En küçük topluluk olan aile içinde bile muhalefet yapılanmasından söz edebiliriz.

Osmanlı padişahlarına karşı da muhalefet her zaman mevcuttu. Yeniçeriler de özellikle son dönemlerinde padişahı tahtan indirme yetkisine sahip olmuştur. Anadolu halkı bile zaman zaman ayaklanmalar çıkararak istediklerini yaptırabiliyordu.

Modern anlamda ilk siyasi partiler, Fransız Devrimi sonrasında oluşmaya başladı. Öncelikle Avrupa, sonrasında dünyanın diğer bölgelerinde çeşitli siyasi görüşlere sahip kişilerin resmen bir araya gelip örgütlenerek kurulan ve yapılan seçimlerde bu örgütlerin topluca ülkelerin yönetiminde söz sahibi olmaya başladılar.

Günümüzde halen varlığını sürdüren ilk partiler 1830’lu yıllarda İngiltere’de kurulmuş olan Muhafazakâr Parti ile aynı dönemlerde ABD’de kurulan Demokratik Parti gösterilebilir. Türkiye’nin ilk partisi ise 1889 yılında İttihad-ı Osmani adıyla kurulan, II. Abdülhamit’in tahtan indirilmesini amaçlayan bu partidir. Daha sonraları İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alan bu örgüt II. Meşrutiyet ile birlikte 1908 yılında siyasi parti haline geldiğini ilan etmiştir.

Siyasi Partilerin Görevleri Nelerdir?

Siyasi Parti Nedir

Devlet işlerine katılabilmek ve devletin biçim, amaç ve içeriğini oluşturabilmek amacıyla bireylerin ve toplumların oluşturduğu örgütlerdir. Siyasi partiler çoğulcu partilerin vazgeçilmez öğesidir. Bir devlet yapılanmasında birden çok parti varsa orada demokrasiden söz etmek mümkündür. Çok parti demek çok seslilik demektir. Siyasi partiler halk tarafından başa getirilir. Böylece halk temsili bir şekilde devlet üzerinde söz sahibi olacaktır. İşte siyasi partilerin görevleri;

  • Halkın temel hak ve özgürlüklerini savunur.
  • Halkın refah seviyesini arttırmak adı altında çeşitli eylemlerde bulunurlar.
  • Hukuk düzenin sınırladığı çerçevede birbirleriyle sürekli olarak bir rekabet içindedirler.
  • Halktan oy almak için zaman zaman birbirleri arasındaki rekabeti kızıştırırlar.
  • Demokratik sistem karşıt görüşlerin varlığına dayanır. Bir toplumda aynı düşünceler varsa o toplumda büyük ihtimalle baskı söz konusudur.
  • Siyasi partiler, iktidar olmamaları halinde muhalefet görevini alır ve iktidarı denetler, eleştirir. Siyasi partilerin en önemli görevidir.
  • Parlamentoda bulunan muhalefet partiler hükümetin etkinliklerini kontrol eder ve hatalarını halka duyurur.
  • Siyasi Partiler, tüzük programlarıyla fikirlerini ve yapacakları işleri bütün bir şekilde halka duyurur. Halk da kendi ideolojisini savunan, yararına en uygun olan partiyi seçer ve ona oyunu verir.

12 Farklı Siyasi Parti İdeolojisi

Siyasi Parti Nedir

Düşünceler bir olmadığı gibi amaçlar da bir değildir. Dünya üzerinde birçok amaçla kurulmuş parti düzenlerinden bahsetmek mümkündür. İdeolojilere göre parti oluşumları da parti çeşitliliklerini ortaya koymuştur. Örneğin; Ak Parti bir Muhafazakâr Parti olarak geçmekteyken; Milliyetçi Halk Partisi (MHP) ise Milliyetçilik esasına dayalı olarak kurulmuş bir partidir. Buna göre partiler ideolojilerine göre farklılıklar göstermektedir. Öncelikle bu ideolojileri kısa bir şekilde anlatalım.

1. Muhafazakâr Parti

Geleneksel sosyal etmenleri muhafaza etmeyi amaçlayan ve var olan bu değerleri koruyan bir sosyal, politik felsefedir. Daha açıklayıcı bir şekilde anlatacak olursak, toplumun değişmesine karşı direnç gösteren, toplumsal ve kültürel değerleri korumayı savunan bir sağ kanat siyasi ideolojisidir.

2. Milliyetçi Parti

Milliyetçilik, ulusçuluk, ulusalcılık ya da nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih, veya kültür bağlarıyla oluşan bir toplumun birikimlerini ulus ya da miller tanımıyla tanımlayan topluluğu yaşama, ilerleme ülküsünü toplumun ve insanlığın gelişmesini sağlayan görüştür. Milliyetçilik modern olarak 1789 Fransız Devrimi ile doğmuştur. Ancak bakıldığı zaman toplulukların oluşmasıyla birlikte bu düşünce var olmuştur.

3. İslamcı Parti

İslamcılık, üzerinde tartışılacak bir tanımlamadır. İslam’ı kişisel hayatın dışında sosyal ve politik alanlarda da yol gösterici olmasını hedefleyen politik-ideolojik hareketler olarak tanımlanır.

4. Yeşil Parti

ABD’deki partilerden bir olup dünyada diğer yeşil partilerle aynı amaç doğrultusunda birleşmiştir. Adından da anlaşılacağı gibi dünyadaki yeşil alanları korumak, çoğaltmak için çevreci örgütler tarafından kurulmuş bir ideolojik düşüncedir.

5. Sosyal Demokrat

Demokratik bir topluluğu kurmayı hedefleyen bir politik ideolojidir. Diğer bir tanımlama yapmak gerekirse; sosyal demokrasi, evrensel değerlere uyumlu yurttaşların bireysel ve toplumsal gereksinimlerini sağlamayı amaçlayan devlet ya da politika ve kapitalist düzene karşı ortaklaşa uyum sağlamayı hedefleyen bir düzen olarak tanımlanır.

Siyasi Parti Nedir

6. Sosyalist Parti

Sosyal ve ekonomi anlamda toplumsal refahı devlet kararlarıyla getireceği ve üretim araçlarının topluma ait olduğunu savunan işçilerin yönetime katılmasına ağırlık veren, özgürlüğün en üst safhada olduğunu, özgür bir ekonomik ve eşit bir düzen sağlamayı amaçlayan toplulukların oluşturduğu bir partidir.

7. Komünist Parti

Ortak mülkiyet üzerine kurulmuş sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplum düzeni oluşturmayı amaçlar.

8. Faşist Parti

İlk olarak Benito Mussolini tarafından Ulusal Faşist Parti’nin kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Otoriter devlet üzerinde kurulu olan bir radikal milliyetçi yönetim sistemidir.

9. Anarşist Parti

Toplum üzerinde bulunan otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimleriyle yok sayılmasını savunan bir politik düşüncedir. Toplumda bulunan bütün otoriter yapılanmalarına karşı bir savaş açar.

10. Feminist Parti

Feminist ya da Kadın Hak Savunucular Partisi, toplumda kadınların ezildiğini, bu cinsiyet ayrımına son vermek için kurulmuş olan bir yapılanmadır. Kadınların ezilmesine, sömürülmesine karşı oluşmuş kadın hareketlerini savunur.

11. Liberteryen Parti

Yol gösterici, negatif özgürlük fikrini savunan akımdır. Politik özgürlüğü, gönüllü işbirliğini ve bireysel karar önceliğini vurgular.

12. Sağ- Sol Düşüncesi

Sağ- sol partileri sınıflandırmak için kullanılıyor. Ancak sağ- sol kavramı herkes için aynı şekilde tanımlanmamaktadır. Bu terimler ilk olarak Fransız Devrimi'nden sonra ortaya çıkmıştır. Belirli görüşler doğrultusunda düşünenler sağ kanadı oluştururken, bu görüşe muhalefet olanlar ise sol kanadı oluşturmuşlardır. Bu tarihten sonra sağ ve sol şeklinde tanımlamak gelenek olarak günümüze kadar gelmiştir. Bu tanımlamalar ortak bir görüşe sahip olunmadığı için ortaya çıkmıştır ancak günümüzde bir siyasi propaganda olarak varlığını sürdürmektedir. 80’li yıllarda var olan sağ- sol çatışmaları buna en iyi örneği teşkil eder.

Siyasi Partilerin Seçim Zamanı Hedefleri ve Kampanyaları

Siyasi Parti Nedir

Siyasi partiler, seçimler sırasında halkın oyunu kazanmak amacıyla birçok farklı araç ve teknik kullanırlar. Bunlar arasında, yerel ve ulusal çapta bulunan toplantılar, gazete ve televizyon reklamları, sosyal medya kampanyaları, yürütülen telefon kampanyaları ve dağıtılan broşürler bulunur. Siyasi partiler, seçim kampanyaları sırasında halka belirli bir mesajı veya vizyonunu iletmek amacıyla bu araçları kullanırlar.

Seçim kampanyaları, siyasi partilerin halka güven kazanması, destek toplaması ve karar verme sürecinde halkın güncel konulara dikkatini çekmesi amacıyla planlanır. Bu kampanyalar, siyasi partilerin potansiyel oyunu değerlendirmesi, mevcut oyunu koruyabilmeyi veya artırmayı ve rakip partilere karşı farklı bir yer edinmeyi amaçlar.

Siyasi partiler, seçim kampanyaları sırasında halkın beklentilerine, sorunlarına ve endişelerine cevap vermeyi ve halkın oylarını kazanmayı amaçlar. Bu nedenle, seçim kampanyaları, siyasi partilerin öncelikli amaçlarından biri haline gelir ve bu kampanyaların başarısı, siyasi partinin genel başarısının ölçüsüdür.

Siyasi partiler ne amaçla kurulur?

Siyasi partiler, toplumsal ve siyasi konular üzerinde etki sağlamak ve halkın temsil edilmesini sağlamak amacıyla kurulur.

Siyasi partilere üyelik nasıl olunur?

Siyasi partilere üyelik, belirli bir süreç ve prosedür ile olabilir. Genellikle, siyasi partilere üye olmak için bir başvuru formu doldurulması ve parti tarafından yapılan bir seçim süreci bulunur.

Siyasi partiler hangi yollarla finanse edilir?

Siyasi partiler, devlet tarafından verilen fonlar, parti üyelerinin ve destekçilerinin bağışlarıyla bütçesini oluştururlar.

YORUMLAR (4)
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
4 Yorum