İngilizce Sözler | İngilizce Güzel, Anlamlı, Kısa Sözler

İngilizce Sözler | İngilizce Güzel, Anlamlı, Kısa Sözler
16.10.201715:06

En yeni İngilizce sözler içeriğinde birbirinden güzel ve anlamlı İngilizce sözleri bir arada bulabilirsiniz. İşte, 2023 İngilizce sözler...

Haber güncelleme tarihi 04.01.2023 10:37

İngilizce Sözler

Bu içeriğimizde İngilizce güzel sözleri sizler için bir araya getirdik. Sizler de ruh halinize göre aşağıdaki sözleri seçebilir, Instagram, Facebook ve Whatsapp gibi uygulamalar üzerinden paylaşabilirsiniz.

İşte tüm ruh halinizi yansıtacak en anlamlı ve güzel 10 İngilizce söz; 

1. I wash quiet, but I was not blind. (Sessizdim ama kör değildim.)

2. Do you belive in love at first site, or should l walk by again? (İlk görüşte aşka inanır mısın yoksa tekrar mı geçeyim?

3. Love is a sweet melody sung by two. (Aşk iki kişi tarafından söylenen tatlı bir melodidir.

4. You will win if you don’t quit. (Eğer bırakmazsan kazanırsın.)

5. Everything you can imagine is real. (Hayal edebileceğin her şey gerçektir.)

6. If opportunity doesn’t knock, buiId a door. (İmkânlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.)

7. You can do anything, but not everything. (Herhangi bir şeyi yapabilirsin, fakat her şeyi yapamazsın.)

8. Before you  judge me, Make sure that you’re perfect. (Beni yargılamadan önce mükemmel oIduğundan emin ol.)

9. Accept who you are. UnIess you’re a seriaI kiIIer. (Seri katil olmadan, kim olduğunu kabul et.)

10. Having one chiId makes you a parent, having two makes you a referee. (Bir çocuğa sahip olmak seni aile yapar, iki çocuk ise hakem.)

İngilizce Güzel Sözler

Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction. 

Aşk aynı yönde bakmaktır, sadece birbirine bakmak değil.

If I had to choose between loving you and breathing, I would use my last breath to say I love you.

Eğer seni sevmek ile nefes almak arasında bir seçim yapmak zorunda olsaydım, son nefesimi seni sevdiğimi söylemek için harcardım.

İngilizce Sözler

Being deeply loved by someone gives you STRENGTH, while loving someone deeply gives you courage.

Birini derinden sevmek sana cesaret verirken, biri tarafından derinden sevilmek sana güç verir. 

Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met.

Sevdiğin birini unutmaya çalışmak hiç tanımadığın birini hatırlamaya çalışmak gibidir.

Silence is the most powerful scream.

Sessizlik en güçlü çığlıktır.

If you want to shine like the sun, first burn like the sun.

Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.

Live together, die alone.

Birlikte yaşa, yalnız öl.

Don’t try to be different. Just be good. To be good is different enough.

Farklı olmaya çalışma. Sadece iyi ol. İyi olmak yeterince farklıdır.

You never know how strong you are, until being strong is your only choice.

Güçlü olmak tek seçeneğiniz olana kadar, ne kadar güçlü olduğunuzu asla bilemezsiniz.

The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage.

Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı cesarettir.

Sometimes you have to travel a long way to find what is near.

Bazen yakın olanı bulmak için uzun bir yolculuk yapmanız gerekir.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

Hayat birinin cesaretine orantılı olarak küçülür veya genişler.

If it is important to you, you will find a way. If not, you’ll find an excuse.

Eğer senin için önemliyse bir yolunu bulursun. Eğer değilse bir bahane bulursun.

Hurt me with a truth, don’t comfort me with a lie.

Beni bir hakikat ile incit, bir yalanla avutma.

AII my Iife I thought air was free, untiI I bought a bag of chips.

Hayatta hep havanın beleş olduğunu düşünürdüm, ta ki bir tane cips alana kadar.

Sometimes you just need some space, to fart.

Bazen sadece boşluğa ihtiyaç duyarsın: osurmak için.

At Ieast mosquitoes are attracted to me.

Beni en azından sivrisinekler etkiliyor.

I had a horribIy busy day converting oxygen into carbon dioxide.

Bugün oksijeni karbondioksite çevirmek için aşırı derecede meşgulüm.

The onIy thing I gained so far in 2014 is weight.

2014 yılında kazandığım tek şey kilom.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.

Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.

Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still.

Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork.

Life’s a game, let’s make a high score.

Hayat bir oyun, hadi en yüksek puanı alalım.

Eventually, everything goes away.

Sonunda her şey ortadan kaybolur.

I know I haven’t changed but I’m not the same.

Değişmediğimi biliyorum ama aynı değilim.

Hey, This is latest entry into instagram world.

Hey bu instagram dünyasına son giriş.

İngilizce Sözler

People who touch your heart are always with you.

Kalbine dokunan insanlar, daima yanındadır.

İngilizce Anlamlı Sözler

I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand.

Duyarım ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yaparım ve anlarım.

In teaching others we teach ourselves.

Başkalarına öğreterek kendimize de öğretmiş oluruz.

There is only one happiness in life — to love and to be loved.

Hayatta sadece tek bir mutluluk vardır sevmek ve sevilmek.

Where there is love there is life.

Aşkın olduğu yerde hayat vardır.

Friendship often ends in love; but love in friendship, never.

Arkadaşlık genelde aşk ile son bulur; fakat arkadaşlıkta aşk, asla.

Teachers open the door but you must walk through it yourself.

Öğretmenler kapıyı aralayanlardır ancak içinden kendin geçip gitmelisin.

You must be the change you wish to see in the world.

Dünyada görmek istediğin değişim sen olmalısın.

Chose a job you love, and you will never have to work a day in your life.

Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.

A friend walks in when everyone else walks out.

Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır.

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.

Aklın gerçek kaynağı bilgi değil hayal gücüdür.

İngilizce Kısa Cool Sözler

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

Başarısız olmadım, sadece işe yaramayan 10,000 yöntemi bulmuş oldum.

Love is the beauty of the soul.

Aşk ruhun güzelliğidir.

To improve is to change; to be perfect is to change often.

Değişmek gelişmektir; sık değişmek ise mükemmel olmaktır.

Men never remember, but women never forget.

Erkekler hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.

Try to be a rainbow in someone’s cloud.

Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.

Stop talking about darkness and light a candle.

Karanlık hakkında konuşmayı bırakın, bir mum yakın.

A smooth sea never made a skilled sailor.

Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.

I have nothing to lose,but something to gain.

Kaybedecek bir şeyim yok fakat kazanacak bir şey var.

İngilizce Sözler

Follow your heart and see where you land.

Kalbinizi takip edin ve nereye gideceğini görün.

I’m not lazy, I’m just on energy saving mode.

Ben tembel değilim, sadece tasarruf modundayım.

İngilizce Kısa Sözler

He who opens a school door, closes a prison.

Her kim ki bir okul kapısı açar, o kişi bir hapishane kapatır.

Everything has beauty, but not everyone sees it.

Her şeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.

Advertising is legalized lying.

Reklam yasallaşmış yalan söylemektir.

Tell the truth and then run.

Doğruyu söyle ve kaç.

Every accomplishment starts with the decision to try.

Her başarı denemeye karar vermekle başlar.

One thing only I know, and that is that I know nothing.

Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir.

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Hiç kimseye bir şey öğretemem, sadece onların düşünmesini sağlayabilirim.

When you’re finished changing, you’re finished.

Değişmen bittiği zaman, sen de bitmişsin demektir.

No bees, no honey; no work, no money.

Arı yok, bal yok; iş yok, para yok.

A mother’s heart is always with her children.

Bir annenin kalbi her zaman çocuğuyla birliktedir.

İngilizce Özlü Sözler

A heart that loves is always young.

Seven bir kalp her zaman gençtir.

I don’t trust words, I trust actions.

Kelimelere güvenmem, eylemlere güvenirim.

İngilizce Sözler

Enjoy the little hings in life, because one day you will look back and realize they were the big things.

Hayatta küçük şeylerin keyfini çıkarın. Çünkü bir gün geriye dönüp bakacak ve aslında büyük şeyler olduğunu fark edeceksiniz.

Wealth is the slave of wise man. The master of a fool.

Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir

You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.

Her daim dünü düşünüyorsan, daha iyi bir yarına sahip olamazsın

A person starts dying when they stop dreaming.

Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar

“The intensity in your eyes burns my pen as I write.

Bakışlarındaki yoğunluk, ben yazarken kalemimi yakıyor.

They can kill the dreamer, but they can never kill the dream.

Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla.

There are no shortcuts to any place worth going.

Gitmeye değer yerler için hiçbir kestirme yol yoktur.

Age doesn’t always bring wisdom. Sometimes age comes alone.

Yaşlanmak her zaman yanında bilgelik getirmiyor. Bazen de tek başına çıkageliyor.

Life must go on.

Hayat devam etmeli.

Don’t worry, be Happy!

Endişelenme, Mutlu ol!

Battery about to die.

Pil bitmek üzere.

My life is in under construction.

Hayatım, yapım aşamasında.

Anlamlı İngilizce Sözler

Time never comes again.

Zaman asla geri gelmez.

If life’s a journey i am a traveler.

Hayat yolculuksa ben bir gezginim.

Memories last forever.

Anılar sonsuza kadar sürer.

Happiness is to love and to be loved.

Mutluluk sevmek ve sevilmektir.

My big afraid to losing you.

Seni kaybetmekten çok korkuyorum.

Enjoy every single moment in your life.  

Hayatınızdaki her anın tadını çıkarın.

Pictures are worth a thousand words.

Resimler bin söze değerdir.

Train your mind to see the good in every situation.

Her durumda iyiyi görmek için zihnini eğit.

İngilizce Sözler

My secrets of life is a book any one can take a look.

Hayat sırlarım kimsenin bakamayacağı bir kitaptır.

I’m not lazy, I’m just on energy saving mode.

Ben tembel değilim, sadece tasarruf modundayım.

Be an encourager, the world has enough critics already.

Cesaret vericilerden ol, dünyada zaten yeterince eleştirici insan var.

If you’re reading this, congrats you know how to read.

Eğer bunu okuyabiliyorsanız, tebrikler okumayı biliyorsunuz.

I love to walk in fog, Because nobody knows i am smoking.

Sisin içinde yürümeyi severim, çünkü kimse sigara içtiğimi farketmiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngilizce Aşk Sözleriİngilizce Şarkı Sözleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17569
15253
8004
2043
2355
2832
4321
977
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
  • Yorumlar 110
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 - 2022 NeOldu.com
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.